W uzasadnieniu rozporządzenia czytamy, że stanowi  ono realizację upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Zgodnie z paragrafem 1 rejestr chorób zakaźnych prowadzi się w postaci elektronicznej. Do rejestru wprowadza się dane, które zostają wstępnie zweryfikowane i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości bądź braków uzupełnione zgodnie z przepisami projektowanego.Paragraf dwa określa, co jest niezbędne w celu prowadzenia skutecznego nadzoru epidemiologicznego.

 

Rejestr chorób zakaźnych prowadzony wieczyście

Zgodnie zaś paragrafem trzecim dane o przypadkach chorób zakaźnych przechowuje się w rejestrze wieczyście, natomiast po upływie 30 lat z rejestru usuwa się dane osobowe:imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku, gdy osobie nie nadano tego numeru, usuwa się rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres miejsca zamieszkania, z wyjątkiem informacji identyfikujących miejscowość, oraz nazwa i adres miejsca pracy bądź nauki i inne informacje szczegółowe, na których podstawie jest możliwa identyfikacja osoby podejrzanej lub zakażonej, chorej na chorobę zakaźną lub zmarłej z powodu zakażenia bądź choroby zakaźnej.

Zobacz procedurę w LEX: Postępowanie laboratorium diagnostycznego w przypadku otrzymania dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych >

Część rejestru chorób zakaźnych jest papierowa

Przepis przejściowy zawarty w paragrafie 4 określa, że dane dotyczące przypadków o zakażeniach oraz zachorowaniach na choroby zakaźne, które zostały zarejestrowane przed dniem wejścia w życie  rozporządzenia, są przechowywane w postaci papierowej lub elektronicznej, ponieważ rejestr zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego mógł być prowadzony w formie papierowej lub w systemie elektronicznym (art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w brzmieniu przed dniem 1 kwietnia 2020 r., tj. przed zmianą wprowadzoną ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567, z późn. zm.)).

Czytaj w LEX: Ważne pytania o ochronę danych osobowych podczas epidemii koronawirusa >