Komisja nie poparła wniosku jej wiceprzewodniczącego Stanisława Karczewskiego (PiS) o odrzucenie ustawy o działalności leczniczej. Jest ona kluczową regulacją z rządowego pakietu zdrowotnego, który uchwalił Sejm. Wprowadza przepisy dotyczące przekształceń szpitali w spółki. Senatorowie wprowadzali do ustawy poprawki doprecyzowujące.

Przewodnicząca OZZPiP Dorota Gardias zaproponowała podczas posiedzenia komisji poprawkę, która zakazywała zatrudniania pielęgniarek w szpitalach na podstawie kontraktów. Żaden z senatorów nie przejął tej poprawki. Mogą to jeszcze zrobić podczas debaty na posiedzeniu plenarnym, które rozpoczyna się w środę.

Pielęgniarki z OZZPiP zakończyły w piątek prowadzony przez dziewięć dni protest w Sejmie. Swoje postulaty dotyczące zakazu zatrudniania ich w szpitalach na kontraktach przedstawiły podczas spotkania z prezydentową Anną Komorowską. Oczekują też na rozmowę z Bronisławem Komorowskim.

Ustawa o działalności leczniczej nie wprowadza obowiązkowego przekształcania lecznic w spółki (pierwszy pakiet ustaw zdrowotnych PO z 2008 r. zakładał, że miały być one przekształcone obligatoryjnie). Zgodnie z nowymi przepisami samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich ujemny wynik finansowy w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku samorządy w ciągu 12 miesięcy będą zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitala (przekształcenie szpitala w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową) lub jego likwidacji.

Ustawa o działalności leczniczej uniemożliwia tworzenie nowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z wyjątkiem przypadku powstania nowego zakładu w drodze połączenia co najmniej dwóch innych. Oznacza to, że nowo powstałe szpitale będą musiały być spółkami. Przekształcenie szpitala w spółkę będzie mogło być dokonane bez konieczności uprzedniej likwidacji spzoz. Spółka powstała w wyniku przekształcenia będzie następcą prawnym spzoz, przejmując jego prawa i obowiązki.

Samorządy, które zdecydują się na przekształcenie szpitali w spółki, będą mogły skorzystać z umorzenia zobowiązań publicznoprawnych. Podmioty tworzące szpitale-spółki otrzymają dotację w wysokości wartości umorzonych w wyniku ugody kwoty głównej lub odsetek z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych oraz wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych pozostałych do spłaty.

W ustawie zachowano przywileje dotyczące czasu pracy pracowników medycznych. Wyjątkiem jest rezygnacja ze skróconej normy czasu pracy dla pracowników zakładów radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki oraz medycyny sądowej lub prosektoriów.

Czas pracy m.in. radiologów i fizykoterapeutów zostanie wydłużony dopiero po trzyletnim okresie przejściowym, czyli od 1 maja 2014 r. (PAP)

pro/ pz/ gma/