Śledztwo wszczęto kilka lat temu w oparciu o analizę informacji uzyskanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz dokumentacji z kontroli Najwyższej Izby Kontroli, przeprowadzonych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. i w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

Sprawa dotyczyła działalności i nadzoru nad szpitalem w okresie od 01 marca 2002 do 31 grudnia 2006 roku. Na początku 2007 roku dług lecznicy osiągnął poziom 300 mln zł.

Chodziło o wyjaśnienie, czy na taki stan rzeczy mogły mieć wpływ nieprawidłowości w zarządzaniu i nadzorze nad działalnością Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., które można by uznać za działanie przestępcze.

Badający sprawę prokurator opierając się na opiniach sporządzonych przez biegłych uznał, że byłe władze woj. lubuskiego i ówczesna dyrekcja szpitala nie popełnili przestępstwa.

Z ustaleń śledztwa wynika, że pogarszająca się sytuacja lecznicy była wynikiem zadłużenia, które szpital przejął przechodząc pod skrzydła samorządu wojewódzkiego (doszło wówczas do połączenia trzech mocno zadłużonych szpitali w Gorzowie) oraz braku rozwiązań systemowych mogących bez szkody dla funkcjonowania placówki poprawić jej dramatyczną sytuację finansową.

Biegli uznali, że na taka sytuację wpływ miały nieprawidłowości po stronie ustawodawcy, Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej i kierownictw oddziałów szpitalnych blokujących racjonalne propozycje restrukturyzacyjne związane z redukcją kosztów.

,,W oparciu o ustalenia śledztwa prokurator stwierdził, że brak jest podstaw dla przyjęcia, by jakiekolwiek z działań, bądź zaniechań kierownictwa Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. doprowadziło do powstania wymiernej szkody majątkowej" - powiedział PAP prokurator Szklarz.

Według prokuratora bezsporne jest, że szpital osiągał ujemne wyniki finansowe, że organ założycielski w ramach sprawowanego nadzoru nie wpłynął na zmianę tego negatywnego stanu rzeczy i nie prowadził wymaganych ustawowo okresowych kontroli.

Dodał on jednak, że nie sposób jest wyodrębnić jakie działania mogące teoretycznie uzdrowić sytuację finansową szpitala były w realiach podejmowanych decyzji wykonalne, bądź też zaniechanie których działań wpłynęło faktycznie na wzrost zadłużenia.

Obecnie zadłużenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie sięga ok. 236 mln. (PAP)

mmd/ bos/