Resort zdrowia poinformował PAP, że w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych zaplanowane są w 2014 r. i 2015 r. szkolenia dla lekarzy POZ z zakresu onkologii. Mają poprawić wiedzę lekarzy POZ z zakresu diagnostyki onkologicznej, zasad kierowania na leczenia i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym.

Planowane jest przeprowadzenie szkoleń dla co najmniej 10 tys. lekarzy POZ. Szkolenia mają odbywać się, w formie wykładów oraz warsztatów, na terenie całej Polski. Będą wydawane certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Ponadto powstanie internetowa platforma informacyjno-edukacyjna - portal internetowy, który będzie zawierał informacje z zakresu onkologii oraz materiały edukacyjne i szkoleniowe dla uczestników szkoleń. Platforma ma umożliwić komunikację lekarzy POZ ze specjalistami z zakresu onkologii.

Resort przypomniał, że w związku ze zmianami, jakie mają wejść w życie od 2015 r., wzrośnie rola lekarzy POZ w wykrywaniu chorób nowotworowych oraz opiece nad pacjentami po leczeniu onkologicznym. MZ podkreślił, że niezbędnym elementem decydującym o skuteczności wdrożenia zmian jest przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia lekarzy POZ z zakresu diagnostyki onkologicznej.

"Właściwa edukacja i współpraca lekarzy POZ z lekarzami specjalistami z zakresu onkologii zasadniczo wpłynie na wzrost poziomu i szybkości wykrywania chorób nowotworowych w Polsce" - przekonuje MZ.

Podobne szkolenia były już prowadzone w ramach Narodowego programu w latach 2006-2008. Były to szkolenia dla lekarzy rodzinnych i lekarzy POZ - jednodniowe minimum onkologiczne oraz szkolenia lekarzy rodzinnych z zakresu diagnostyki nowotworów i opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym. W sumie przeszkolono ponad 7 tysięcy uczestników.

W sprawozdaniu z realizacji Narodowego Programu ministerstwo informowało, że z powodu stale zmniejszającego się zainteresowania lekarzy w 2010 roku takie szkolenia zawieszono. Wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki na jednym z posiedzeń sejmowej komisji zdrowia podkreślił, że "w sieci różnych szkoleń, które organizują różne instytucje, trzeba oddać prawdę takiemu sformułowaniu, że szkolenia organizowane przez ministerstwo często muszą konkurować z innymi szkoleniami organizowanymi przez firmy komercyjne, a te zwykle mają większe fundusze na dodatkowe czynniki zachęcające do udziału w szkoleniach".

Prezes Polskiej Unii Onkologii Janusz Meder, który był jednym z realizatorów szkoleń, w rozmowie z PAP podkreślił, że lekarze rodzinni podczas nich otrzymali wiedzę o minimum onkologicznym; na zasadzie warsztatów lekarze uczyli się, jak postępować z chorym, będącym w trakcie leczenia onkologicznego i po nim, z jakimi dolegliwościami można się spotkać, jak sobie z nimi radzić, kiedy odesłać go do onkologa. Dodał, że poziom wiedzy wielu lekarzy rodzinnych był bardzo wysoki.

Według Medera, nadal pozostało jednak wiele do zrobienia w kwestii szkolenia lekarzy POZ w zakresie onkologii. Wyraził obawę, że zostało niewiele czasu na przeprowadzenie obecnie szkoleń przed wejściem rozwiązań z tzw. pakietu onkologicznego. Jak mówił, zmiany wymaga m.in. kwestia nauczania studentów na uczelniach medycznych w zakresie onkologii. "Brakuje jednolitych standardów nauczania tego przedmiotu, więc z poziomem przekazywanej wiedzy bywa różnie na różnych uczelniach" - dodał.

Oprócz szkoleń organizowanych przez ministerstwo zdrowia lekarze mogą korzystać także z kursów organizowanych m.in. przez regionalne ośrodki onkologiczne, np. dzięki pomocy finansowej lokalnych samorządów. Także w ofercie prywatnych firm prowadzących szkolenia medyczne można znaleźć takie z zakresu onkologii. Lekarze mają prawny obowiązek ustawicznego kształcenia się m.in. na kursach i szkoleniach, za które otrzymują punkty edukacyjne.

Rzeczniczka Naczelnej Rady Lekarskiej Katarzyna Strzałkowska, wyjaśniła, że ośrodek lub firma, które chcą otrzymać akredytację na planowane szkolenie lekarzy np. z zakresu onkologii, na podstawie przepisów ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty składają do izb lekarskich wniosek o akredytację.

Wyjaśniła, że ustawa określa trzy grupy takich podmiotów. Po pierwsze podmioty, które prowadzą kształcenie podyplomowe lekarzy w łączności z działalnością podstawową (np. szpitale) lub dla których kształcenie podyplomowe lekarzy jest działalnością podstawową. Grupa ta obejmuje podmioty, które na podstawie decyzji Ministra Zdrowia lub dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego otrzymały uprawnienie do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych.

Druga grupa to podmioty, które zostały uprawnione do kształcenia podyplomowego lekarzy na podstawie odrębnych przepisów, np. szkoły wyższe medyczne i inne ośrodki prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe oraz instytuty PAN. Trzecia grupa to organizatorzy kształcenia - podmioty, które uzyskały uprawnienia do prowadzenia niektórych form kształcenia podyplomowego przyznane przez okręgową radę lekarską albo Naczelną Radę Lekarską.

Warunkami prowadzenia kształcenia podyplomowego są m.in. posiadanie planu, przedmiotu i zakresu kształcenia oraz zapewnienie odpowiedniej kadry dydaktycznej. Spełnienie takich warunków (akredytacja) potwierdza okręgowa rada lekarska albo Naczelna Rada Lekarska, jeżeli kształcenie ma być prowadzone na obszarze całego kraju lub organizatorem kształcenia ma być okręgowa izba lekarska.

"NIL udziela więc akredytacji na różne szkolenia w tym onkologiczne. Szkolenia są organizowane dla wszystkich lekarzy, zazwyczaj bez wyróżnienia dla rodzinnych lub POZ. Za szkolenie, które uzyska akredytację ORL lub NRL przysługują punkty edukacyjne" - wyjaśniła Strzałkowska.

Od początku tego roku do akredytacji do NIL zgłoszone zostały 43 kursy z tematyki i dziedzin związanych z onkologią. Jak zaznaczyła Strzałkowska, kursy te prowadzone były w kilku miejscach na terenie kraju, więc w istocie tych kursów zostało zrealizowanych znacznie więcej.

Beata Pieniążek-Osińska (PAP)

bpi/ malk/