Według informacji PAP ze źródeł w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku, konieczne jest jeszcze uzupełnienie braków formalnych złożonej skargi.

Kiedy sprawa konkursu na dyrektora teatru może być rozpoznana przez WSA, jeszcze nie wiadomo.

Teatr Dramatyczny w Białymstoku jest placówką samorządu województwa podlaskiego. Ponieważ kontrakt z dotychczasową dyrektor tej placówki Agnieszką Korytkowską-Mazur wygasał z końcem sierpnia, w marcu zarząd województwa podlaskiego ogłosił konkurs na nowego szefa teatru.

Zgłosiło się kilkunastu kandydatów, kilku z nich odpadło ze względu na braki formalne w swoich zgłoszeniach, od czego się odwoływali. Ostatecznie komisja konkursowa wybrała kandydaturę Piotra Półtoraka, aktora teatru.

Po tym rozstrzygnięciu, do władz województwa wpływać zaczęły skargi - głównie od kontrkandydatów - na procedurę, ale i sam przebieg konkursu. Pod koniec czerwca zarząd województwa podjął decyzję o anulowaniu wyników konkursu i ogłosił nowy.

Rozstrzygnięciem nadzorczym wojewoda stwierdził jednak nieważność tej uchwały - i to marszałek zaskarżył.

Prawnicy wojewody uznali, że brak jest podstaw "faktycznych i prawnych" do zakwestionowania wyników przeprowadzonego konkursu, w którym na stanowisko dyrektora wybrano Piotra Półtoraka. W uzasadnieniu napisali m.in., że dokumenty z postępowania konkursowego nie potwierdzają okoliczności świadczących o braku bezstronności członków komisji, a o zmianę jej składu nikt nie wnioskował.

Samorządowcy argumentują tymczasem, że wojewoda w trybie nadzoru stwierdził, iż treść uchwały o nowym konkursie "w sposób istotny narusza prawo", a - w ich ocenie - nie wskazuje, na czym owo naruszenie i jego istotność miałaby polegać.

Dlatego uważają, że potrzebna jest ocena sądowa - zarówno podstaw prawnych rozstrzygnięcia nadzorczego, jak również prawidłowości uchwały w sprawie ponownego przeprowadzenia i ogłoszenia konkursu na dyrektora teatru oraz poprawności przeprowadzonego wcześniej postępowania konkursowego.

Rozstrzygnięcie wojewody wstrzymało ponowny konkurs. Osobą pełniącą obowiązki szefa placówki jest obecnie Małgorzata Dąbrowicz, dotychczas zastępca dyrektora. Samorząd zapewnia, że teatr ma przygotowane plany finansowe i repertuarowe na działalność w najbliższych miesiącach. (PAP)