Rada Gminy Nielisz uchwalając zmiany statucie gminy dotyczące komisji skarg, wniosków i petycji postanowiła, że członkowie komisji podlegają wyłączeniu od udziału w działaniach komisji w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość. Postanowiono także, że o wyłączeniu członków komisji decyduje jej przewodniczący, a w wyłączeniu przewodniczącego komisji decyduje rada gminy. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Czytaj też: Wojewoda: Radnego nie można zmuszać do udziału w dwóch komisjach

Nieostre pojęcie

Wojewoda lubelski uznał, że uregulowania te podjęto z istotnym naruszeniem art. 25a ustawy o samorządzie gminnym. W myśl tego przepisu, radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.  Organ nadzoru wskazał, że użyte przez ustawodawcę pojęcie „interesu prawnego” jest pojęciem obiektywnym, w odróżnieniu od przyjętej w uchwale przesłanki wyłączenia radnego „w sprawach, w których może powstać podejrzenie o stronniczość”.

 

Wyłącznie od głosowania, nie od pracy

Ponadto, zgodnie z art. 25a ustawy wyłączenie dotyczy samego głosowania w radzie i komisji, a nie pracy w radzie albo komisji. W przypadku wybrania radnego do składu komisji nie są możliwe jakiekolwiek czasowe wyłączenia od udziału w jej pracach, ani na mocy decyzji przewodniczącego komisji, ani też uchwały rady, chyba, że rada podejmie decyzję o zmianie składu osobowego komisji rewizyjnej.

Wojewoda podkreślił, że zgodnie z art. 18b ust. 1 u.s.g. powołanie komisji skarg, wniosków i petycji należy do rady gminy. Tymczasem zakwestionowany zapis uchwały przyznaje w tej materii kompetencje władcze przewodniczącemu komisji.

Podstawą jest ustawa o samorządzie gminnym

Wojewoda wskazał również, że brak jest podstaw prawnych do odsyłania w sprawach wyłączenia radnego do stosowania art. 24 KPA, normującego wyłączenie pracownika organu administracji publicznej od udziału w postępowaniu administracyjnym jurysdykcyjnym. Przesłanki i zakres wyłączenia radnego będącego członkiem komisji rady gminy określa art. 25a ustawy o samorządzie gminnym.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego z dn. 5 luty 2019 r. nr PN-II.4131.101.2019

Zobacz też w LEX:

Partycypacja w postępowaniu administracyjnym. W kierunku uspołecznienia interesu prawnego

Wyłączenia członka organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego z głosowania

Nadzór i kontrola nad uchwałą w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – postępowanie nadzorcze i kontrola sądowoadministracyjna