W ocenie NIK wsparcie doradcze ekspertów JASPERS przyczyniło się do poprawy jakości wniosków o dofinansowanie projektów objętych kontrolą. Te, które otrzymały wsparcie doradcze JASPERS, miały mniejszą liczbę uwag KE oraz były rozpatrywane w krótszym czasie w porównaniu do projektów, w ramach których przygotowywano wnioski bez takiego wsparcia - poinformowała NIK w komunikacie przesłanym we wtorek.

Według NIK współpraca pomiędzy beneficjentami kontrolowanych projektów a ekspertami JASPERS przebiegała prawidłowo oraz zgodnie z oczekiwaniami strony polskiej. Uzyskana pomoc, z wyjątkiem jednego projektu, przyczyniła się do poprawy jakości wniosków aplikacyjnych oraz dokumentacji projektów.
Jako przykłady współpracy władz polskich z JASPERS, NIK podaje m.in. zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych w województwie wielkopolskim. Na tym przykładzie - jak poinformowano w komunikacie - opracowano m.in. modelowe postanowienia umowy o świadczenie usług publicznych, które były wykorzystane w innych projektach z zakresu transportu publicznego.

Najwięcej projektów będących przedmiotem wsparcia programu w latach 2006-2016 (do czasu sporządzenia komunikatu przez NIK) realizowano w województwie mazowieckim (131), w dalszej kolejności w województwach: śląskim (38), pomorskim (25) i wielkopolskim oraz zachodnio-pomorskim (19). Najmniej natomiast w województwach lubuskim i opolskim (6)
.
Izba zwraca jednak uwagę, że w całym okresie obecności inicjatywy JASPERS w Polsce, administracja centralna nie przeprowadziła kompleksowych badań poświęconych efektom tej inicjatywy w Polsce, a których wyniki mogłyby posłużyć ewentualnemu usprawnieniu procesu doradczego. W związku z powyższym NIK zwróciła się do Ministra Rozwoju m.in. o dokonywanie stałych badań ewaluacyjnych, a także przeprowadzenie oceny dotychczasowego wkładu JASPERS w proces wykorzystania funduszy europejskich w Polsce.

JASPERS (ang. Joint Assistance to Support Projects in European Regions, pol. Wspólna Inicjatywa Wsparcia Projektów w Regionach Europejskich)to realizowany przez Komisję Europejską program pomocy technicznej, przeznaczony dla państw członkowskich UE oraz Macedonii, Czarnogóry i Serbii. Jego celem jest wsparcie w przygotowaniu projektów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy unijnych. Polega na pomocy udzielanej beneficjentom na etapie koncepcyjnym, weryfikacji dokumentacji projektowej, czy analizie kwestii problemowych, co pozwala na wyeliminowanie problemów już na etapie realizacji, a tym samym zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

W Polsce kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Rozwoju oraz u beneficjentów wsparcia JASPERS, realizujących projekty współfinansowane ze środków europejskich, tj. w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Urzędzie Miasta Poznania, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Urzędzie Miasta Krakowa. Bezpośrednie badania kontrolne zostały uzupełnione poprzez zasięgnięcie informacji u wszystkich marszałków województw oraz beneficjentów korzystających pomocy JASPERS (66 ze 101 udzieliło odpowiedzi). (PAP)