Projekt Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej realizowany jest od września 2009 r. W dwóch dotychczasowych edycjach programu co roku wyłaniano 300 uczniów, którzy otrzymywali stypendium.

Ze względu na duże zainteresowanie projektem, w roku szkolnym 2011/2012 zwiększymy liczbę stypendystów o 100. Umożliwi to przyznanie stypendium aż 400 uczniom - zapowiedział marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień.

Zgłaszanie wniosków stypendialnych potrwa do 30 września. Projekt skierowany jest przede wszystkim do uczniów, którzy wykazują duże zdolności w kierunku nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz pochodzą z niezamożnychrodzin (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1008 zł lub 1166 zł w przypadku ucznia z orzeczoną niepełnosprawnością).

Stypendia przyznawane są na dany rok szkolny (od września do sierpnia). Podpisanie umowy stypendialnej odbywa się w grudniu i wtedy uczniowie otrzymują wyrównanie od września do grudnia. W kolejnych miesiącach do sierpnia włącznie stypendium jest wypłacane w wysokości 450 zł.

Stypendia wypłacane w ramach tego programu nie podlegają opodatkowaniu. Uczniowie mogą przeznaczyć pieniądze m.in. na zakup podręczników, książek, sprzętu komputerowego i innych pomocy naukowych, a także na udział w kursach językowych, obozach naukowych i wycieczkach edukacyjnych.

Celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu umiejętności i kompetencji w sumie 1500 szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Dotychczas ze wsparcia skorzystało 600 uczniów, którzy łącznie otrzymali już ponad 4,3 mln zł.

Projekt realizowany jest przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ma trwać do września 2014 roku.