Rada Ministrów omówi założenia Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020. Jak informowała w kwietniu minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, projekt Krajowej Polityki Miejskiej ma być gotowy jesienią i będzie wskazywał instrumenty i sposoby działania wobec obszarów miejskich.


Dokument, którym zajmie się we wtorek rząd, zawiera propozycję definicji polityki miejskiej, identyfikuje wyzwania, przed jakimi stoją obszary miejskie, formułuje propozycje głównych celów polityki miejskiej i zasady jej prowadzenia oraz zarys systemu jej koordynacji i wdrażania. Krajowa polityka miejska ma być realizowana w perspektywie długookresowej; pierwszy etap jej realizacji przypadnie na okres programowania UE 2014-2020.

Jak wynika z założeń, wśród celów krajowej polityki miejskiej znalazły się m.in.: poprawa konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków miejskich do kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia oraz wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich, przede wszystkim na obszarach problemowych polityki regionalnej (w tym na niektórych obszarach wiejskich) poprzez wzmacnianie ich funkcji oraz przeciwdziałanie ich upadkowi ekonomicznemu.

Resort rozwoju regionalnego zakłada ponadto: odbudowę zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich, wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji, a także stworzenie warunków dla skutecznego, efektywnego i partnerskiego zarządzania rozwojem na obszarach miejskich, w tym w szczególności na obszarach metropolitalnych.