Poprzednie przepisy mówiły, iż cały dochód z tego tytułu należy do związku międzygminnego.


Zgodnie ze zmianami, 50 proc. wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów będzie stanowić dochód budżetu gminy, a ich 10 proc. - dochód budżetu powiatu, na obszarze których są składowane odpady. Znowelizowane przepisy przewidują, że jeżeli składowisko odpadów zlokalizowane jest na obszarze kilku powiatów bądź gmin, dochód z tytułu składowania i magazynowania śmieci jest dzielony proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez te składowisko na obszarze tych powiatów i gmin.

Pełna treść artykułu pt. Nowelizacja Prawa ochrony środowiska bez poprawek Senatu dostępna jest w serwisie ABC Środowisko>>>