Głównym celem kampanii - jak informował w poniedziałek szef Urzędu ds. Cudzoziemców Rafał Rogala - jest przybliżenie cudzoziemcom przebywającym lub przyjeżdżającym do Polski zmian, które od 1 maja nastąpią w polskim prawie.

"To nie są zmiany kosmetyczne. Chcieliśmy dostosować prawo do zmieniającej się rzeczywistości. Zachęcić cudzoziemców do tego, by chętniej legalizowali swój pobyt" - mówił Rogala.

W ramach kampanii Urząd ds. Cudzoziemców przygotował m.in. ulotki i broszury dotyczące wydawania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt i pracę, związane z problematyką małżeństwa, rodziny, działalnością gospodarczą. Przygotowane są też billboardy przedstawiające cudzoziemców, którzy od wielu lat mieszkają w Polsce i pracują np. jako lekarze, wykładowcy, piekarze, instruktorzy, inżynierowie. W telewizji i radiu będą też puszczane spoty z ich udziałem. Działa już strona internetowa www.cudzoziemcy.gov.pl.

"Cieszę się bardzo z kampanii, która ociepla nasz, cudzoziemców wizerunek" - mówiła dziennikarzom jedna z bohaterek kampanii, mieszkająca w Polsce instruktorka jazdy konnej Jana Krynicka z Uzbekistanu. Jej zdaniem dzięki nowej ustawie zlikwidowanych zostanie wiele ludzkich dramatów.

Zgodnie z nową ustawą będzie można uzyskać dwa rodzaje zezwoleń na pobyt w Polsce - czasowe i stałe (do tej pory zamiast stałego było zezwolenie na osiedlenie się). Regulacja wydłuża też z 2 do 3 lat maksymalny okres, na który cudzoziemcom może być udzielone zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce i umożliwia wystąpienie z takim wnioskiem w dowolnym momencie legalnego pobytu (teraz obowiązuje termin przynajmniej 45 dni przed końcem ważności wizy lub aktualnego zezwolenia na pobyt).

Wprowadza także nowe rozwiązania dla cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach. W ich przypadku pierwsze zezwolenie na pobyt czasowy będzie przyznawane na okres 15 miesięcy (czyli 1 roku i 3 miesięcy). Jeśli obcokrajowiec będzie studiował w Polsce krócej niż 1 rok, dostanie zezwolenie na pobyt na czas trwania roku akademickiego lub studiów oraz dodatkowo na 3 miesiące. W przypadku kontynuacji studiów na kolejnym roku - zezwolenie będzie wydawane na okres do 3 lat, a nie jak dotychczas na rok. Przewidziane są też zezwolenia na pobyt w związku z nauką języka polskiego.

Zgodnie z regulacją cudzoziemcy - absolwenci polskich uczelni wyższych, którzy poszukują pracy - będą mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce na okres roku.

Nowością jest to, że cudzoziemiec, który pracuje w Polsce, będzie mógł w ramach jednej procedury ubiegać się o zezwolenie i na pobyt, i pracę. Dotychczas odbywało się to w ten sposób, że pracodawca, który chciał zatrudnić obcokrajowca, ubiegał się o pozwolenie na pracę dla niego, a później sam cudzoziemiec mógł występować o zezwolenie na pobyt.

Nowa ustawa określa też, kto może dostać pozwolenie na pobyt czasowy, a kto na pobyt stały. W tej pierwszej grupie znaleźli się m.in. cudzoziemcy - ofiary handlu ludźmi; w drugiej dzieci cudzoziemców, którzy mają pozwolenie na pobyt stały w Polsce.

Zgodnie z regulacją za procedury związane z odsyłaniem nielegalnych cudzoziemców odpowiadać będzie teraz Straż Graniczna (teraz SG wykonuje decyzje wojewody). Taki obcokrajowiec będzie miał 30 dni na "dobrowolny powrót do kraju". Jeśli tego nie zrobi, zostanie odesłany, ale zanim to nastąpi, SG będzie musiała przeanalizować, czy w kraju ojczystym nie będzie mu nic zagrażało. Jeśli stwierdzi, że cudzoziemiec może być prześladowany, obcokrajowiec będzie mógł dostać zezwolenie na pobyt ze względów humanitarnych. (PAP)