Przyjęta przez Sejm w połowie kwietnia ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, ujednolica zasady ich używania i wykorzystywania przez różne formacje.

Określa m.in., jakie konkretnie środki, np. pałki i kajdanki, przysługują funkcjonariuszom każdej z ponad 20 formacji oraz kiedy i na jakich zasadach mogą być użyte. Do tej pory regulowały to rozporządzenia dotyczące poszczególnych służb, jednak w ub.r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że tego typu przepisy muszą znaleźć się w akcie prawnym wyższej rangi - ustawie. Dotychczasowe regulacje stracą moc 5 czerwca 2013 r.; wtedy miałaby wejść w życie nowa ustawa.

Senatorowie zajmą się też ustawą łagodzącą wymogi dostępu do 50 zawodów, czyli I transzą deregulacji, którą Sejm uchwalił w kwietniu.

Pierwsza z trzech transzy deregulacji przygotowana w resorcie sprawiedliwości miała na celu ograniczenie części wymogów formalnych w dostępie do profesji m.in.: notariusza, komornika, adwokata, radcy prawnego, trenera sportowego, przewodnika turystycznego, pilota wycieczek, pracownika ochrony, detektywa, rzeczoznawcy majątkowego, syndyka, zarządcy oraz pośrednika nieruchomości, geodety, bibliotekarza, taksówkarza, szypra żeglugi śródlądowej. Druga (89 zawodów) jest już po uzgodnieniach międzyresortowych; projekt trzeciej (103 zawody z branży finansowej i technicznej) ma niedługo trafić do uzgodnień. Dziś wykonywanie 380 zawodów podlega licznym wymogom, licencjom itp.

Senat rozpatrzy też nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowela zakłada uwzględnienie okresu zatrudnienia za granicą obywateli polskich przy ustalaniu ich prawa do świadczeń emerytalno-rentowych bez konieczności spełnienia dotychczasowego wymogu stałego zamieszkania na terenie RP (tzw. domicylu).

W porządku obrad jest też nowelizacja Prawa bankowego oraz ustaw o funduszach inwestycyjnych. Nowela, której projekt przygotowali senatorowie, ma na celu pozbawienie dokumentów bankowych i dokumentów funduszy inwestycyjnych mocy dokumentów urzędowych w postępowaniu cywilnym.

Senatorowie zajmą się także zmianami w regulaminu Izby. Dają ona możliwość m.in. konsultowania przez internautów projektów ustaw a także organizowania w Senacie wysłuchań publicznych, które obecnie ma prawo organizować Sejm. Wysłuchanie miałoby miejsce na posiedzeniach komisji senackich; mógłby w nim wziąć udział każdy, kto zgłosiłby taką wolę z wyprzedzeniem. Informacja w tej sprawie trafiałaby na stronę internetową Senatu.

Senatorowie wysłuchają sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku oraz informacji ministra Administracji i Cyfryzacji na temat programu cyfryzacji administracji państwa, wdrażania e-administracji oraz planowanych projektów ustaw w latach 2013-2014.