Komisja postanowiła odesłać projekt do podkomisji. "Chcemy przeprowadzić tam precyzyjną i merytoryczną pracę nad tą nowelizacją" - oświadczyła szefowa komisji Stanisława Prządka (SLD).

Prezentujący projekt poseł Stanisław Chmielewski (PO) apelował o szybką pracę nad nowelą wobec nadchodzącej reformy procedury karnej, która po 1 lipca wpłynie na kolejne obowiązki zawodowe kuratorów. "Brak tego uregulowania będzie wywoływał trudności w nadzorze nad zespołami kuratorów i inne trudności organizacyjne" - mówił. Jak dodał, 30 czerwca moc utracą obecne przepisy, zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny.

Projekt przygotowany przez sejmową komisję ustawodawczą jest dostosowaniem prawa do wyroku TK z połowy grudnia ub. roku. Krajowa Rada Kuratorów zaskarżyła wówczas kilkanaście przepisów z wydanego w 2013 r. rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych. Część z nich TK uznał za niekonstytucyjne.

Chodziło m.in. o szczegółowe uprawnienia kierowników działających przy sądach zespołów kuratorskiej służby sądowej. Zdaniem Rady uprawnienia tych kierowników mają charakter wyłącznie administracyjny i żaden z przepisów ustawy o kuratorach "nie pozwala zasadnie domniemywać kompetencji merytorycznych kierownika zespołu do ingerencji w pracę poszczególnych kuratorów sądowych". Natomiast rozporządzenie - jak zaznaczyła KRK - umożliwiało kierownikowi ingerencję w wykonywanie obowiązków przez kuratora np. poprzez wydawanie zaleceń odnośnie częstotliwości kontaktów ze skazanym.

Trybunał ocenił, że "przepisy te wykraczają poza zakres podstawowych zadań kierownika określony w ustawie". TK odroczył wówczas utratę mocy przez te przepisy do 30 czerwca 2015 r. W związku z tym wyrokiem - jak wskazano w uzasadnieniu projektu - celowe stało się uregulowanie części zagadnień przewidzianych w zakwestionowanym przez TK rozporządzeniu na poziomie ustawowym.

Andrzej Bałandynowicz
 
Probacyjna sprawiedliwość karząca>>>

Dlatego projekt wprowadza doprecyzowanie do ustawy i przewiduje, że do obowiązków kierownika będzie należało nadzorowanie pracy kuratorów z zespołu m.in. poprzez: analizę obciążenia pracą, wydawanie stosownych poleceń co do organizacji pracy kuratorów, bieżącą kontrolę akt spraw prowadzonych przez kuratorów, kontrolę terminowości, efektywności i prawidłowości realizowanych zadań i obowiązków oraz wydawanie poleceń co do sposobu prowadzenia spraw i realizowania zadań.

"Projektowane rozwiązanie, ukierunkowane na wzmocnienie pozycji ustrojowej kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej, jest konieczne dla poprawy jakości i sprawności pracy kuratorów sądowych" - dodano w uzasadnieniu.

Projekt w imieniu rządu poparł wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń. "To bardzo ważna ustawa i jest pilna potrzeba jej uchwalenia" - ocenił.

W 2014 r. - jak poinformowano w uzasadnieniu - w kraju funkcjonowało 527 zespołów kuratorskiej służby sądowej utworzonych w sądach rejonowych, w tym 196 zespołów do spraw wykonywania orzeczeń karnych, 170 zespołów do spraw wykonywania orzeczeń rodzinnych i nieletnich oraz 161 zespołów połączonych, wykonujących orzeczenia w sprawach karnych i rodzinnych. (PAP)