Sprawa dotyczyła decyzji ZUS, który nie zgodził się z wyrokiem sądu apelacyjnego w sprawie o wysokość świadczenia. 

Organ rentowy wniósł skargę kasacyjną, domagając się uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy sądowi apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. W kolejnym piśmie procesowym cofnął jednak skargę kasacyjną i domagał się umorzenia postępowania zainicjowanego wniesionym pismem.

Czytaj: SN: Strona może bez pomocy zawodowego pełnomocnika cofnąć skargę kasacyjną>>

Decyzja strony, kasację też można cofnąć

Sąd Najwyższy uwzględnił wniesiony wniosek i umorzył postępowanie kasacyjne. Przypomniał przy tym, że strona w każdym czasie może we własnym zakresie zdecydować o cofnięciu skargi kasacyjnej. 

- Nie ma konieczności uzyskiwania zgody na powyższe od strony przeciwnej. W postępowaniu dotyczącym skargi kasacyjnej odpowiednio stosuje się przepisy o apelacji. Na podstawie art. 391 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego w razie cofnięcia apelacji sąd drugiej instancji umarza postępowanie apelacyjne i orzeka o kosztach jak przy cofnięciu pozwu - wskazał. 

Uzasadniał, że tym samym decyzja autora skargi kasacyjnej o jej cofnięciu nie wymaga również weryfikacji ze strony sądu. W takim przypadku istnieje podstawa do umorzenia postępowania kasacyjnego. (numer sygnatury: II USK 278/21, LEX nr 3149837).