Po wydaniu przez sąd apelacyjny wyroku w sprawie o uchylenie uchwały, powódka wniosła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Powódka zmarła w lutym 2018 r. W związku ze śmiercią powódki Sąd Najwyższy zawiesił postępowanie kasacyjne. We wrześniu 2020 r. postępowanie kasacyjne zostało podjęte z udziałem następców prawnych powódki.

Miesiąc później następcy prawni powódki wnieśli pisma procesowe, z których wynikało, że cofają skargę kasacyjną wraz ze zrzeczeniem się roszczenia. Domagali się również umorzenia postępowania. Sąd Najwyższy uwzględnił ich wniosek. Sąd Najwyższy wyjaśnił, że w postępowaniu kasacyjnym cofnięcie skargi kasacyjnej to czynność, którą może skutecznie dokonać strona postępowania.

Czytaj także: Zwolnienie od kosztów sądowych nadal jest problemem>>
 

Przed Sądem Najwyższym obowiązuje co do zasady przymus adwokacko-radcowski. Strony nie mogą więc samodzielnie składać pism; brakuje im tzw. zdolności postulacyjnej. Natomiast nie ma potrzeby zachowania obowiązku działania przez adwokata lub radcę prawnego, jeśli strona składa pismo o cofnięciu skargi kasacyjnej. Analogiczne stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 9 października 2013 r. w sprawie V CSK 444/12 (LEX nr 1394093).

Sąd Najwyższy wskazał, że jest związany stanowiskiem następców prawnych zmarłej powódki. Wniosek o cofnięciu kasacji nie polega kontroli sądu. Koniecznym stało się więc umorzenie postępowania kasacyjnego.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 27 listopada 2020 r., V CSK 353/20, LEX nr 3115553.

Zobacz procedurę w LEX: Cofnięcie skargi kasacyjnej >