"Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce utrzymuje się na wysokim poziomie. Konieczne jest podjęcie działań i wprowadzenie instrumentów zapewniających stabilność finansów publicznych w średnim okresie i sprzyjających utrzymaniu dyscypliny fiskalnej w całym sektorze finansów publicznych" - napisano w dokumencie.
Dodano, że "celem projektowanej ustawy będzie zapewnienie długookresowej stabilności finansów publicznych". "W założeniach do projektu ustawy zostaną wskazane narzędzia, których zastosowanie pozwoli na osiągnięcie ww. celu, m.in. wprowadzenie nowej reguły fiskalnej oraz zakres pozostałych zmian w obszarze krajowych ram fiskalnych, które są niezbędne do efektywnego wprowadzenia reguły w życie" - napisano. (PAP)