Otwarcie Centrum odbyło się w piątek. Jednostka ma siedzibę w zabytkowym Domu Joannitów przy ul. Młynarskiej w Sulęcinie. Ta lokalizacja jest wynikiem porozumienia zawartego w lipcu tego roku pomiędzy Komendą Główną OHP a Gminą Sulęcin.

"Tutaj będą doradcy zawodowi i specjaliści od współpracy międzynarodowej, od programów UE i stąd będą koordynować nam działalność w tym zakresie na obszar całego kraju (...) To ważny segment działalności OHP, gdyż realizujemy bardzo poważne programy finansowane przez UE z zagadnień nauki, szkolenia, wymiany międzynarodowej itd." - powiedział PAP komendant główny OHP Marek Surmacz.

Do podstawowych zadań Centrum należy rozwijanie i realizacja międzynarodowej informacji zawodowej i doradztwa zawodowego, wypracowanie instrumentów i narzędzi do wykorzystania w doradztwie zawodowym w ramach współpracy doradców z krajów partnerskich. Ponadto Centrum zajmie się organizowaniem konferencji, seminariów i spotkań oraz międzynarodową wymianą młodzieży.

"Docelowo chcemy jeszcze rozwijać działalność w Sulęcinie, ponieważ jest tu duże centrum kształcenia zawodowego wybudowane ze środków Unii Europejskiej, z piękną bazą warsztatową do nauki. Nie wykluczamy, że w przyszłym roku szkoleniowym przeprowadzimy nabór, by wpiąć się w system edukacyjny, który funkcjonuje w Sulęcinie" - dodał Surmacz.

Jednostka w Sulęcinie jest jedną z ponad 430, jakie OHP posiada w całym kraju. Oprócz nich w strukturach tej organizacji znajdują się również jednostki opiekuńczo-wychowawcze zapewniające co roku niemal 36 tys. młodych ludzi przyuczenie do zawodu lub naukę zawodu oraz kontynuację kształcenia ogólnego.

Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Do jej głównych zdań należy: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia i międzynarodowej współpracy młodzieży.

Adresatami działań OHP są młodzi ludzi w wieku 15-17 lat nie uczący się, mający problemy z ukończeniem szkoły i potrzebujący kwalifikacji zawodowych, do znalezienia i podjęcia pracy.

Ponadto Hufce starają się pomagać młodzieży w wieku 18-25 lat (bezrobotni, absolwenci szkół i studenci), która poszukuje pracy bądź chce się przekwalifikować.

Niedawno zapowiedziano, że wkrótce ma ulec zmianie nazwa i struktura tej organizacji, która miałaby się skupić na prowadzeniu samodzielnego szkolnictwa zawodowego, tworzeniu młodzieżowych spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych oraz zwiększeniu liczby wyjazdów do pracy za granicę. (PAP)