Osoby, które w chwili wejścia w życie przepisu będą zajmowały stanowisko kuratora albo wicekuratora sprawując jednocześnie mandat radnego, będą mogły łączyć funkcje do czasu wygaśnięcia ich mandatu lub odwołania ze stanowiska.
Według autorów projektu nowelizacji - posłów Solidarnej Polski - łączenie stanowiska kuratora lub wicekuratora z mandatem radnego może prowadzić do konfliktu interesów. Ma to związek z tym, że kurator sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi, wykonuje zadania organu wyższego stopnia w stosunku do organów prowadzących szkoły publiczne, czyli samorządów.