Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.
Dysponentami środków budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" są wojewodowie.

Ruszyła akcja dożywiania dzieci "Dzwonek na obiad">>

W 2013 roku pomocą objęto prawie 2 mln osób, z czego ponad 320 tys. stanowiły dzieci do 7. roku życia, a prawie 700 tys. to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Beneficjenci programu mogli skorzystać z trzech form pomocy: posiłek, świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
Posiłki otrzymało ponad 900 tys. osób, znaczącą grupę osób korzystających z tej formy pomocy stanowiły dzieci i uczniowie na wsi - ponad 460 tysięcy dzieci i uczniów.
Wydano ponad 120 mln posiłków, w tym ponad 5,5 mln dzieciom, które otrzymały pomoc w tej formie bez konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.
Dodatkowo Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje w szkołach dwa programy wspierające ideę zdrowego odżywiania wśród dzieci. Jest to program "Mleko w szkole" oraz "Owoce w szkole".

Woźna zapłaci VAT za szkolny obiad>>

Celem pierwszego programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
Od roku szkolnego 2007/2008 Polska jest liderem wśród krajów UE w realizacji programu "Mleko w szkole". W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty. Od początku realizacji programu "Mleko w szkole" dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli spożyły ponad 1 miliard szklanek mleka.
Program "Owoce w szkole" jest realizowany w Polsce od roku szkolnego 2009/2010.Jest on skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci przez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania, przez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, stan z dnia 16 października 2014 r.

Program "Owoce i warzywa w szkole" dla ponad 11 tys. szkół>>