Minister edukacji Anna Zalewska napisała o tym w specjalnym liście do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i innych organów samorządu terytorialnego prowadzącego przedszkola i szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi. Został on we wtorek opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Według mediów, po wejściu w życie uchwalonej w grudniu ub.r. nowelizacji ustawy o systemie oświaty znoszącej obowiązek szkolny dla sześciolatków, część samorządów - w obliczu braku miejsc w przedszkolach - zapowiedziała, że sześciolatki na ich terenie pójdą do zerówek nie w przedszkolach, ale w szkołach.
Jak wyjaśniono w komunikacie resortu edukacji list minister jest odpowiedzią na napływające do niej liczne wnioski, postulaty i informacje rodziców dzieci w wieku przedszkolnym wskazujące na możliwość naruszenia przez samorządy przepisów ustawy o systemie oświaty.
"Wybór miejsca realizacji dalszej edukacji pozostaje w kompetencjach rodziców" - podkreśliła szefowa MEN w liście. Zalewska przypomina, że organizacja wychowania przedszkolnego należy do zadań własnych gminy. "Gminy są zobowiązane do zapewnienia miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla wszystkich uprawnionych dzieci" - podkreśliła. Zaznaczyła, że prawo oświatowe daje samorządom możliwość skorzystania z zasobów, jakimi dysponują przedszkola niepubliczne.
Szefowa MEN przypomniała także, że samorządy otrzymują na każdego przedszkolaka z budżetu państwa dotację, która od 1 września 2016 r. będzie podniesiona z 1305 do 1370 zł na dziecko. W ten sposób do samorządów trafi 1 mld 670 mln zł, czyli o 84 mln zł więcej niż wcześniej planowano.
"Niezapewnienie miejsc wychowania przedszkolnego dzieciom mającym do tego prawo, jest naruszeniem przepisów prawa" - podkreśliła szefowa MEN. Podała, że zgodnie z grudniową nowelizacją ustalenie przez radę gminy sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego jest możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Dodała, że z ramienia państwa kontrolę nad działalnością samorządu z punktu widzenia legalności sprawuje wojewoda oraz, że rodzice mogą złożyć do właściwego wojewody skargę dotyczącą działalności rady gminy.

Projekt podstawy programowej dla zerówek do końca tygodnia>>

"Należy także podkreślić, że postępowanie rekrutacyjne do publicznych placówek wychowania przedszkolnego przeprowadza się dla wszystkich dzieci w kategoriach wiekowych przewidzianych w ustawie o systemie oświaty, a nie tylko dla wybranych, czy wskazanych przez organ prowadzący" - napisała minister. Wyjaśniła, że zgodnie z przepisami dziecko urodzone w 2010 r., czyli tegoroczny sześciolatek będzie od września zobowiązany odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, chyba, że zgodnie z wolą rodziców pójdzie do I klasy szkoły podstawowej. Roczne przygotowanie przedszkolne odbywać będzie w tej samej placówce, do której obecnie uczęszcza lub innej wybranej przez rodziców.

Nowy rok szkolny już bez "godzin karcianych">>

 

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 "Dziecko nie może być traktowane przedmiotowo. Nie można, bez zgody jego rodziców, administracyjnie decydować o miejscu korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego np. przenosząc dziecko do innego miejsca, budynku itp." - czytamy także w liście.
"Dodatkowo informuję, że w myśl art. 20w ust. 2 ustawy o systemie oświaty rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Dyrektor placówki nie może odmówić przyjęcia takiej deklaracji (dotyczy to także rodziców dzieci 6-letnich), gdyż niezgodne z prawem jest twierdzenie, że przedszkole jest przeznaczone wyłącznie dla dzieci 3-, 4- i 5-letnich" - tak brzmi konkluzja listu.
Niemal tożsamej treści list otrzymali dyrektorzy przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi. Minister edukacji wyraziła w nim dodatkowo nadzieję, że dyrektorzy będą "przestrzegali obowiązujących przepisów prawa oświatowego, w tym w zakresie prowadzenia postępowania rekrutacyjnego w publicznych przedszkolach". Szefowa MEN poprosiła dyrektorów, by z tekstem listu zapoznali rodziców. (PAP)