Jak poinformował wicemarszałek woj. lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, resort Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził warunki finansowania projektów w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.

"W przypadku Lubuskiego chodzi o zabezpieczenie Słubic, Nowej Soli oraz odcinka Wężyska-Chlebowo. Realizacja tych inwestycji została zlecona Urzędowi Marszałkowskiemu” - powiedział wicemarszałek.

Środki będą przekazywane samorządowi regionu za pośrednictwem wojewody lubuskiego przez MSWiA, Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Rozwoju. Łącznie do 2022 roku Lubuskie otrzyma ok. 460 mln zł.

Prawie 354 mln zł będzie pochodzić z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym ponad 57 mln zł to środki krajowe, 174 mln z pożyczki udzielonej przez Bank Światowy, a ponad 121 mln zł z kredytu udzielonego przez Bank Rozwoju Rady Europy.

Ponadto inwestycje przeciwpowodziowe w dorzeczu Odry zasili ponad 107 mln zł z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Spłaty pożyczek i kredytów nie obciążą budżetu regionu, będą spłacane z budżetu państwa.

W przypadku miasta Słubice zakłada się rozbudowę istniejącego wału rzeki Odry na odcinku prawie 7 km wraz z wałem bocznym oraz budowę nowego wału okrężnego na długości 5,9 km chroniącego Słubice od północy wraz z regulacją Czarnego Kanału i Raczej Strugi. To największe zadanie ujęte w projekcie, którego koszt oszacowano na ok. 250 mln zł.

W przypadku odcinka Odry w rejonie miejscowości Wężyska-Chlebowo planowana jest budowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki. Powstanie wał o długości ok. 6 km, który będzie przebiegać przez gminy Maszewo, Gubin i Krosno Odrzańskie. Inwestycja ma pochłonąć 120 mln zł.

Z kolei w rejonie Nowej Soli powstanie lewobrzeżny wał przeciwpowodziowy rzeki Odry o dł. 2,74 km wraz z budowlami z nim związanymi oraz lewobrzeżny i prawobrzeżny wał cofkowy Czarnej Strugi wraz z regulacją koryta tej rzeki na odcinku ponad 3 km. Wybudowana zostanie przepompownia i zostaną zmodernizowane istniejące obwałowania na rzece Czarnej Strudze. Całość zadania w rejonie Nowej Soli to koszt rzędu 90 mln zł.

Koordynatorem realizacji inwestycji z ramienia Urzędu Marszałkowskiego będzie Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, który wyłoni wykonawcę lub wykonawców i będzie nadzorował przebieg prac.

„W Słubicach prace mają rozpocząć się w trzecim kwartale tego roku, a w przypadku dwóch pozostałych zadań w czwartym kwartale 2017 r. Po zakończeniu tych inwestycji miasta Słubice i Nowa Sól będą w pełni zabezpieczone przed powodzią” - powiedział.

z-ca dyr. Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Andrzej Ziarek. (PAP)