Według komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu nowe regulacje są konieczne ze względu na dostosowanie prawa krajowego do przepisów Unii Europejskiej.

Fluorowane gazy cieplarniane (substancje HFC, PFC i SF6) są stosowane jako czynniki chłodnicze, środki spieniające i gaśnicze, gazy pędne w aerozolach oraz rozpuszczalniki. Ministerstwo Środowiska, które przygotowało projekt ustawy, tłumaczy, że ich emisja do atmosfery wpływa na ocieplanie się klimatu. Z kolei gazy niszczące warstwę ozonową to freony i halony; ich stosowanie np. w lodówkach jest jednak obecnie już coraz rzadsze - dodawał resort.

Projekt określa m.in. system certyfikatów dla osób oraz przedsiębiorstw pracujących z takimi gazami i substancjami. Dotyczy m.in. operatorów i serwisantów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) lub substancje zubożające warstwę ozonową (SZWO), operatorów systemów przeciwpożarowych wyposażonych w te gazy, osób fizycznych wykonujących czynności wymagające zaświadczenia w zakresie odzysku F-gazów z systemów klimatyzacji samochodowej, producentów różnych pianek, aerozoli, środków gaśniczych, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Oprócz certyfikatów nowa ustawa wymagać będzie prowadzenia kontroli szczelności urządzeń, szkoleń i zaświadczeń, odpowiednich etykiet opisujących produkt, jak i sprawozdań dotyczących wykonywanych czynności.

Uregulowano także kwestie sprawozdawczości w odniesieniu do substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych. Na firmy stosujące te gazy albo przywożące je oraz wywożące je z Polski nałożono obowiązek przekazywania w formie elektronicznej rocznych sprawozdań do Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie.

Kontrolę przestrzegania ustawy i rozporządzeń wspólnotowych sprawować będą organy Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Straży Pożarnej, a także - w określonych przypadkach - Minister Obrony Narodowej lub organy przez niego wskazane.

Projekt zakłada też, że w przypadkach naruszeń przepisów wspólnotowych i krajowych będą stosowane kary pieniężne. Grzywny za naruszenie przepisów wyniosą od 3 tys. zł (np. za nieprzekazanie sprawozdań lub ich kopii) do 30 tys. zł (za wydawanie certyfikatów bez spełnienia określonych wymogów). Kary będzie wymierzał wojewódzki inspektor ochrony środowiska albo komendant wojewódzki państwowej straży pożarnej.

Nowa ustawa zastąpi przepisy z 2004 r. i ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku ustaw, z wyjątkiem części regulacji, które będą obowiązywać po upływie 6 miesięcy. (PAP)