Projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych przewiduje m.in. włączenie do wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji nowej kategorii podmiotów - operatorów statków powietrznych.

Wynegocjowany w grudniu 2008 roku okres przejściowy pozwala polskim firmom energetycznym na przydział bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 w latach 2013-2020. Dyrektywa unijna określa, że okresem tym objęta będzie inwestycja "fizycznie rozpoczęta" przed końcem 2008 roku. Według wiceministra środowiska Bernarda Błaszczyka, "fizyczne rozpoczęcie" następuje w momencie rozpoczęcia prac przygotowawczych inwestycji zgodnie z prawem budowlanym.

Według unijnej dyrektywy, okres przejściowy nie dotyczy jednak nowych instalacji, które nie zostały włączone do systemu przydziału uprawnień do emisji przed końcem czerwca 2011 roku. W takiej sytuacji, bezpłatne pozwolenia otrzymałyby stare, nieinwestujące elektrownie, a nie nowe, oparte na technologiach niskoemisyjnych.

Oznaczałoby to, że inwestorom nie opłacałoby się uruchamiać nowych bloków energetycznych przed 2020 r. - czyli przed wygaśnięciem okresu przejściowego - bo energia produkowana z nowych źródeł byłaby droższa.

Rada Ministrów kolejny raz zajmie się też programem prac rządu na rok 2011.

Ministrowie rozpatrzą również projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Według resortu gospodarki, nowe przepisy ułatwią zakładanie firm i prowadzenie działalności gospodarczej.

Zgodnie ze zmianami właściciel nie będzie musiał składać zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON, a jego pełnomocnik będzie mógł reprezentować firmę również drogą elektroniczną.

Od połowy 2011 roku ma zacząć działać Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zgodne z nowymi przepisami wniosek o wpis do ewidencji będzie można złożyć elektronicznie nie tylko przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego, ale też np. przez zaufany profil na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.

Autorzy zmian chcą też, by system automatycznie informował wnioskodawcę o ewentualnych błędach popełnionych we wniosku i wskazał je.

Nową firmę nadal będzie można zarejestrować składając tradycyjny - papierowy - wniosek o wpis do ewidencji. Ułatwieniem ma być możliwość złożenia go w urzędzie skarbowym, a nie tylko w urzędzie gminy, jak obecnie. Nie będzie też obowiązku składania go w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania - będzie można dowolnie wybrać urząd, a ten przekaże wniosek do ewidencji CEIDG.

Resort gospodarki zakłada, że zmiany w ustawie zdecydowanie skrócą czas uzyskiwania informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie średni czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 4 tygodnie. Nowe przepisy zamiast terminu "niezwłocznie" wprowadzają siedmiodniowy, a gdy będzie potrzebna konsultacja - czternastodniowy termin odpowiedzi.

Rada Ministrów zajmie się również projektem rozporządzenia w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Celem programu jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV w społeczeństwie, poprawa jakości życia i dostępności opieki zdrowotnej dla ludzi żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich bliskich.

Program będzie obejmował przeciwdziałanie epidemii HIV/AIDS w pięciu obszarach: zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych, wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, współpraca międzynarodowa oraz monitoring.

Ministrowie wysłuchają również informacji o realizacji programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011" w okresie od 18 grudnia 2009 r. do 17 grudnia 2010 r.

Kolejny punkt posiedzenia rządu to sprawozdanie z wykonanych działań dotyczących realizacji przygotowań Polski do Euro 2012.

Rada Ministrów rozpatrzy również projekt założeń do projektu ustawy o współpracy rozwojowej. Projekt definiuje rolę i zadania ministra spraw zagranicznych oraz innych organów administracji w sferze współpracy rozwojowej. Na mocy ustawy utworzona zostanie instytucja wykonawcza - Polska Agencja Współpracy Rozwojowej.

Rząd zajmie się także założeniami do projektu nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji oraz identyfikacji podatników i płatników.

W posiedzeniu rządu nie weźmie udziału premier Donald Tusk, który w tym czasie będzie przebywał w Bratysławie na szczycie Grupy Wyszehradzkiej. (PAP)

mrr/ son/ gma/