Porozumienie dotyczące współpracy dla zapewnienia ciągłości zasilania Rybnika w ciepło systemowe podpisał prezydent Rybnika Piotr Kuczera oraz reprezentanci firm: PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa, PGE Energia Ciepła i Polska Grupa Górnicza.

Podstawowym celem porozumienia jest zapewnienie od 1 września 2022 r. nieprzerwanej dostawy ciepła dla odbiorców w Rybniku, przyłączonych do miejskiego systemu ciepłowniczego, przy zachowaniu rentowności koniecznych inwestycji w zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła. Ustalono, że w najbliższych dniach powstanie grupa robocza dla sprawnej realizacji zapisów umowy.

Chodzi m.in. o inwestycje ciepłownicze w Elektrowni Rybnik, która od kilku tygodni - po sfinalizowaniu transakcji przejęcia polskich aktywów francuskiego koncernu EDF - należy do grupy PGE. Rozpoczęcie na szerszą skalę produkcji ciepła w rybnickiej elektrowni będzie też wymagało rozbudowy sieci ciepłowniczej, której operatorem jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Jastrzębie, należące obecnie do spółki PGNiG Termika.

Sygnatariusze poniedziałkowego porozumienia zadeklarowali, że zarówno indywidualnie, jak i ramach wzajemnej współpracy, będą dążyć do takiej przebudowy rybnickiej elektrowni, by mogła wraz z energią elektryczną (w tzw. skojarzeniu) produkować również ciepło na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego. Wymaga to także połączenia tego systemu z elektrownią - strony zobowiązały się do przeprowadzenia analiz w tym zakresie.

W dokumencie spółka PGE Energia Cieplna zobowiązała się do podjęcia prac na rzecz budowy członu ciepłowniczego, zasilanego z dwóch bloków energetycznych Elektrowni Rybnik. Harmonogram realizacji tego projektu ma być znany do połowy marca przyszłego roku. Z kolei firma PGNiG Termika EP zadeklarowała chęć dostosowania miejskiego systemu ciepłowniczego do zmiany kierunku zasilania oraz budowy rurociągu łączącego system z elektrownią. Ponadto PGNiG Termika i PGG podejmą kroki, zapewniające ciągłość dostawy ciepła do kopalni Chwałowice (część kopalni ROW) oraz do dzielnicy miasta pod taką samą nazwą.

Według prezydenta Rybnika Piotra Kuczery, poniedziałkowe porozumienie to wstępny, ale ważny krok w kierunku realizacji inwestycji, pozwalającej w przyszłości ogrzewać Rybnik ciepłem z miejscowej elektrowni.

"Deklarowana współpraca jest idealnym rozwiązaniem dla Rybnika – producentem węgla w regionie jest Polska Grupa Górnicza, właścicielem sieci ciepłowniczej w Rybniku jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Termika, a rybnicka elektrownia, producent energii, została przejęta przez Polską Grupę Energetyczną. Wszystkie trzy podmioty to spółki Skarbu Państwa; miasto również jest gotowe do współpracy" - powiedział prezydent.

"W granicach przewidzianych prawem i w ramach realizacji swoich kompetencji będziemy wspierać działania pozostałych stron. Myślę tutaj o pomocy przy pozyskiwaniu stosownych uzgodnień, decyzji i pozwoleń, wspieraniu działań przedsiębiorstw zmierzających do likwidacji niskiej emisji poprzez przyłączenie budynków do systemu ciepłowniczego czy wspieraniu starań o uzyskanie dofinansowania w ramach programów pomocowych" – dodał Kuczera.

We wrześniu tego roku, odpowiadając na pytanie poselskie, wiceminister energii Andrzej Piotrowski ocenił w Sejmie, że Elektrownia Rybnik po przeprowadzeniu stosownych inwestycji może zyskać możliwość dostarczania ciepła na lokalny rynek.

Elektrownia Rybnik to tzw. elektrownia systemowa, z zainstalowaną mocą elektryczną 1775 megawatów. Z analiz wynika, że po inwestycjach zakład mógłby w przyszłości dostarczać ciepło do miejskiej sieci – potrzeba ok. 80 megawatów termicznych. Gdyby przedsięwzięcie rozpoczęło się niebawem, w perspektywie lat 2021-22 Elektrownia Rybnik mogłaby już być dostawcą ciepła - oceniał jesienią wiceminister.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Jastrzębie, należące obecnie do spółki PGNiG Termika, jest operatorem rybnickiej sieci ciepłowniczej. Spółka rozmawia m.in. ze spółdzielniami mieszkaniowymi i innymi podmiotami zainteresowanymi rozwojem sieci. Problemem w tym zakresie – jak oceniał w połowie września Piotrowski - mogą być koszty podłączeń sieci do indywidualnych domów; łatwiej i taniej da się to zrobić w blokach mieszkalnych. Wymaga to współpracy z samorządem. Dostępne są środki, m.in. unijne, na rozwój kogeneracji oraz systemów zaopatrzenia w ciepło sieciowe.

Upowszechnienie ciepła sieciowego ma być jednym ze sposobów likwidacji smogu, który w okresie jesienno-zimowym jest jednym z największych problemów Rybnika. W poprzednim sezonie grzewczym tamtejsza stacja pomiarowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska nieraz pokazywała najwyższe w regionie wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10, jednego z głównych składników smogu. W lutym br. notowano tam chwilowe wskazania powyżej 1000 mikrogramów na metr sześc. - oznaczało to dwudziestokrotne przekroczenie dobowej normy. Główną przyczyną niskiej emisji w Rybniku jest zabudowa jednorodzinna przy niekorzystnym ukształtowaniu terenu.

Obok starań o rozbudowę sieci ciepłowniczej władze Rybnika zabiegają też o rozwój w mieście sieci gazowej. Wskazują przy tym, że rozwój tej infrastruktury w znacznym stopniu zależy od zainteresowania mieszkańców. Zachęcają ich do korzystania z ekodotacji i innych form wsparcia, dających możliwość wymiany przestarzałych źródeł ciepła. (PAP)