Relacje dwustronne, polityka energetyczno-klimatyczna i wschodnia oraz kwestie bezpieczeństwa to tematy 13. polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych, które w poniedziałek odbyły się w Warszawie, pod przewodnictwem premier Ewy Kopacz i kanclerz Angeli Merkel.

"W ich ramach, w trakcie spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister środowiska Maciej Grabowski i minister transportu i infrastruktury Alexander Dobrindt podpisali umowę między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Federalnej Niemiec o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim (reguluje ona kwestie ochrony przeciwpowodziowej oraz warunków przepływu i żeglugi" - poinformował w poniedziałek resort środowiska.

Ministerstwo podkreśliło, że to już druga w tym miesiącu umowa, obok polsko-czeskiej, regulująca współpracę na wodach granicznych i zwiększająca ochronę przeciwpowodziową.
"Jestem zadowolony, że zawarliśmy tę umowę. Dzięki niej mamy odpowiednią podstawę prawną do realizacji wspólnych przedsięwzięć na granicznym odcinku Odry. Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej i żeglugi śródlądowej" - zaznaczył cytowany w komunikacie Grabowski.
Resort środowiska zwrócił uwagę, że poważnym zagrożeniem dla zachodniej Polski jest występowanie na dolnym odcinku Odry powodzi zatorowej, powodowanej utrudnionym spływem nadmiaru wód z topiącego się lodu. "Głównym działaniem przeciwpowodziowym są akcje lodołamania, które na dolnej Odrze są często niemożliwe z powodu niedostatecznej dla lodołamaczy głębokości wody" - dodało ministerstwo.

Podpisana w poniedziałek umowa wypracowuje - zdaniem resortu - sposoby regulacji granicznego odcinka Odry. "Jej integralną częścią jest spis koniecznych projektów pozwalających na osiągnięcie odpowiedniej głębokości wody, ze wskazaniem, kto i kiedy ma je zrealizować" - zaznaczyło ministerstwo.

W poniedziałek Grabowski spotkał się też z niemiecką minister środowiska, ochrony przyrody, budownictwa i bezpieczeństwa reaktorów Barbarą Hendricks. Rozmowy dotyczyły globalnej i europejskiej polityki przeciwdziałania zmianom klimatu. Dyskutowano też o sprawach związanych z unijnym stanowiskiem na konferencję klimatyczną COP21, która odbędzie się pod koniec roku w Paryżu.

"Dla Polski szczególnie ważne jest zapewnienie powszechnej partycypacji w nowym porozumieniu w zakresie działań na rzecz redukcji globalnych emisji w skali, która umożliwi osiągnięcie głównego celu Konwencji, czyli utrzymanie wzrostu średniej temperatury globalnej poniżej progu dwóch stopni Celsjusza" – podkreślił cytowany w komunikacie Grabowski.

"Z jednej strony powinniśmy dumnie prezentować nasze dotychczasowe osiągnięcia w zakresie redukcji emisji. Z drugiej strony jesteśmy zaniepokojeni o konkurencyjność europejskiej gospodarki. Dlatego też oczekujemy, że główne gospodarki świata podejmą porównywalne do naszych działania" – ocenił Grabowski. (PAP)