Dokument jest odpowiedzią na potrzebę podjęcia działań dostosowawczych wobec zmian klimatu, których pogłębiające się skutki stanowią zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju państw i regionów.

Celem strategii jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju i efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w obliczu ryzyk, jakie niosą za sobą zmiany klimatu oraz wykorzystanie pozytywnego wpływu, jaki działania adaptacyjne mogą mieć na wzrost gospodarczy i stan polskiego środowiska. Dokument SPA 2020 koresponduje z właściwymi rządowymi strategiami rozwoju, stanowiąc ich uzupełnienie w kontekście adaptacji do zmian klimatu. Dodatkowo będzie punktem wyjścia dla programowania szczegółowych działań adaptacyjnych w poszczególnych sektorach na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Ministerstwo zachęca do zgłaszania uwag i komentarzy do projektu SPA 2020.

Niezbędne materiały zostały opublikowane pod adresem: www.mos.gov.pl

Uwagi można przesyłać do 30 kwietnia 2013 r. elektronicznie na adres adaptacja@mos.gov.pl lub listownie na adres:
Ministerstwo Środowiska
Departament Zrównoważonego Rozwoju
Ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa