W opublikowanym raporcie "Polska w liczbach" GUS zwraca uwagę, że w 2014 r. środki trwałe przeznaczone na ochronę środowiska w naszym kraju (w cenach bieżących) stanowiły 0,83 proc. PKB. W 2013 r. ta relacja wyniosła 0,66 proc., a w 2000 r. 0,76 proc. PKB.

Najwięcej pieniędzy wydano na gospodarkę ściekową i ochronę wód (44 proc.), na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (32 proc.), na gospodarkę odpadami (ponad 14 proc.) a na ochronę przed hałasem (3,9 proc.).

Z raportu GUS wynika ponadto, że w Polsce zmniejsza się emisja zanieczyszczeń do atmosfery. W 2014 r. całkowita emisja zanieczyszczeń do powietrza wyrażona w ekwiwalencie dwutlenku węgla wyniosła ponad 380 mln ton i była niższa niż rok wcześniej o blisko 15 mln ton, a w stosunku do 2010 r. o blisko 30 mln ton.

Zmniejszyła się też emisja dwutlenku siarki - do 800 tys. ton w 2014 r. (w 2010 - 970 tys. ton), tlenków azotu do 723 tys. ton z 874 tys. ton oraz tlenków węgla do ponad 2,7 mln ton w 2014 r. z ponad 3,1 mln ton w 2010 r.

GUS informuje, że Polacy wytwarzają też coraz mniej śmieci. Na koniec 2014 r. każdy mieszkaniec wytworzył 268 kg odpadów komunalnych. Rok wcześniej było to 293 kg, a w 2010 - 315 kg śmieci. Blisko dwa lata temu wytworzyliśmy ogółem ponad 10,3 mln ton śmieci komunalnych (w 2010 było to ponad 12 mln ton).

W 2014 r. w 11,5 proc. udziale energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii, najwięcej zielonej energii pochodziło z biopaliw stałych. Biomasa pochodząca z lasów czy rolnictwa (np. pelety, brykiety) stanowiła ponad 76 proc. Na dalszych miejscach znalazły się biopaliwa ciekłe (np. biodiesel, biooleje) z udziałem 9,2 proc., energia wiatrowa 8,2 proc. czy energia wodna 2,3 proc. Energia słoneczna stanowiła jedynie 0,2 proc.

Jak czytamy w raporcie, Polska należy do krajów europejskich o najwyższych wskaźnikach różnorodności biologicznej oraz wyjątkowych walorach środowiskowych. Urząd wskazuje na Białowieski Park Narodowy - na liście światowego dziedzictwa UNESCO, czy Wielkie Jeziora Mazurskie, które znalazły się jako jedno z 14 najpiękniejszych miejsc na świecie oraz mogą znaleźć się na liście rezerwatów biosfery UNESCO.

W 2014 r. parki narodowe, rezerwaty przyrody oraz inne formy ochrony obejmowały 32,5 proc. powierzchni Polski (ponad 10 mln ha). Najwięcej było obszarów chronionego krajobrazu (22 proc. powierzchni - ponad 7 mln ha), parków krajobrazowych (8 porc. - ponad 2,5 mln ha), parki narodowe (1 proc. - ponad 314 tys. ha), rezerwaty przyrody (0,5 proc. powierzchni - ponad 165 tys. ha.)

GUS dodaje, że w naszym kraju rośnie liczba zwierząt chronionych. Na koniec 2014 r. w Polsce żyło ponad 100 tys. bobrów (w 2010 r. było to blisko 69 tys.), 163 niedźwiedzie (2010 - 147 sztuk), 1,3 tys. wilków (2010 - 770), ponad 1,4 tys. żubrów (w 2010 r. - ponad 1,2 tys.) czy 309 rysi (2010 r. - 285 sztuk). (PAP)