- NFOŚiGW informuje:

Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego i polepszenie stanu wód poprzez uporządkowanie gospodarki ściekami opadowymi i roztopowymi na terenie gminy miejskiej Świdnik w województwie lubelskim będzie kosztowało 34 mln zł, z czego 29 mln zł wyłoży Unia Europejska. System zagospodarowania wód opadowych obejmie ponad 41 tys. osób, a objętość retencjonowanej wody wyniesie 26,7 tys. m3.

Dotacja (29 161 547,33 zł) na ten duży ekologiczny projekt gminy miejskiej Świdnik pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Umowę o dofinansowanie podpisali 25 sierpnia 2017 r. w siedzibie NFOŚiGW: Roman Wójcik, Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu oraz Waldemar Jakson, Burmistrz Miasta Świdnik i Janusz Dumin, Skarbnik.

Inwestycja pochłonie 34 307 702,75 zł i będzie realizowana w terminie do końca 2020 r.

Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Świdniku to jedno z większych przedsięwzięć finansowanych ze środków POIiŚ w ramach tego typu projektów. Wody ze skanalizowanego obszaru będą trafiały do oczyszczalni ścieków deszczowych, a następnie poprzez zbiornik retencyjny zostaną odprowadzone do ostatecznego odbiornika – rzeki Stawek-Stoki. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy środowiska – zmniejszy się zawartość zawiesin i substancji ropopochodnych, a co za tym idzie polepszy się jakość wód podziemnych i powierzchniowych.

Zakres rzeczowy inwestycji to: 3,2 km wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej; budowa urządzenia służącego gospodarowaniu wodami z wyłączeniem kanalizacji deszczowej (zbiornik retencyjny) oraz 0,47 km2 powierzchni objętej systemem zagospodarowania wód opadowych.

To już szósta umowa podpisywana przez NFOŚiGW w ramach II naboru z unijnego działania 2.1. W sumie zaplanowano dofinansowanie dwunastu przedsięwzięć o łącznej wartości 390,33 mln zł, przy czym ich unijna dotacja wyniesie razem 298,32 mln zł.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)