Delegaci zjazdu przyjęli, zaproponowaną przez przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztofa Bukiela, uchwałę zobowiązującą prezesa NRL do wystąpienia do TK z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności przepisów rozporządzenia z 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki medycznej. Chodzi o przepisy nakładające na świadczeniodawców kary umowne m.in. za wystawianie recept osobom nieuprawnionym lub w nieuzasadnionych przypadkach.
Lekarze zdecydowali też o zobowiązaniu NRL do "rozważenia możliwości" skierowania do TK wniosku o zbadanie konstytucyjności niektórych zapisów styczniowej nowelizacji ustawy refundacyjnej. Chodzi o zapisy, które nakładają na lekarzy obowiązek określania na recepcie poziomu odpłatności za leki refundowane w zależności od uprawnień pacjenta.
Bukiel uzasadniał, że już samo wystąpienie do TK wywoła zaniepokojenie ministra zdrowia oraz premiera. Według szefa OZZL będą oni obawiali się skompromitowania, w przypadku gdyby Trybunał uznał, że stworzyli złe prawo.
Medycy podjęli też uchwałę rekomendującą, aby lekarze od 1 lipca 2012 r. nie podpisywali umów z NFZ na wypisywanie recept na leki refundowane "w przypadku nieuzgodnienia satysfakcjonującego samorząd lekarski wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych". Uchwała podtrzymuje rekomendację NRL z 10 lutego 2012 r.
Zjazd zarekomendował jednocześnie zamieszczanie od 1 lipca adnotacji "Refundacja do decyzji NFZ" w przypadku "utrzymania pozasądowej procedury karania świadczeniodawców za uchybienia formalne popełniane przez lekarzy przy wystawianiu recept refundowanych".
Lekarze przyjęli też stanowisko zaproponowane przez NRL, w którym wyrazili stanowczy sprzeciw przeciwko mechanizmowi oparcia refundacji leków o wskazania rejestracyjne produktów leczniczych, a nie o aktualną wiedzę medyczną.
W kolejnym przyjętym apelu medycy wyrazili konieczność nowelizacji przepisów, tak aby zostały zniesione obowiązkowe ubezpieczenia dla szpitali od zdarzeń medycznych. Taki obowiązek szpitale mają od początku roku.
Zjazd jest najwyższym organem samorządu lekarskiego. W rozpoczętym w piątek w Warszawie dwudniowym zjeździe bierze udział ponad 300 lekarzy. (PAP)