W razie zgubienia zaświadczenia lekarskiego, lekarz, który wydał zgubione zaświadczenie, na wniosek ubezpieczonego, sporządza wypis z kopii tego zaświadczenia. Może też wykonać kserokopię zaświadczenia, która zostanie przez niego poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Duplikat zwolnienia lekarskiego

W 2016 r. pacjent może otrzymać od lekarza zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby wystawione według dotychczasowych zasad - na papierowym formularzu (ZUS ZLA) albo w formie elektronicznej (e-ZLA). Natomiast od 1 stycznia 2018 r. będą wystawiane wyłącznie zaświadczenia elektroniczne. W związku z powyższym do zaświadczeń wystawianych w formie papierowej stosuje się dotychczasowe zasady wynikające z ustawy z dn. 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2016 r. oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - dalej: r.s.z.z.l. Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania przez pracownika opieki nad chorym członkiem rodziny wystawia się wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny. Prawidłowo wystawione zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy wystawione na druku ZUS ZLA stanowi podstawę przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby, z tytułu pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej oraz zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny. Zgodnie z ww. ustawą zaświadczenie lekarskie wystawia się na formularzu ZUS ZLA w dwóch kopiach, pierwsza jest dla ubezpieczonego, druga natomiast jest przechowywana przez 3 lata u lekarza wystawiającego zaświadczenie.

W razie zgubienia zaświadczenia lekarskiego, lekarz, który wydał zgubione zaświadczenie, na wniosek ubezpieczonego, sporządza wypis z kopii tego zaświadczenia (§ 5 ust. 3 r.s.z.z.l.). Sporządzenie wypisu polega na wyszczególnieniu na odrębnej kartce papieru wszystkich danych, jakie zawarte są w zaświadczeniu, potwierdzeniu ich własnoręcznym podpisem lekarza oraz pieczątką imienną. Kolejnym możliwym rozwiązaniem jest wykonanie kserokopii zaświadczenia, która zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem przez lekarza wystawiającego zgubione zaświadczenie i opatrzona jego podpisem oraz pieczątką imienną. Należy pamiętać że duplikaty nie powinny zawierać numeru statystycznego choroby, która jest przyczyną niezdolności do pracy, ponieważ nie podaje się jej do wiadomości płatnika składek.