By promować postulat zmian przepisów dotyczących aborcji przygotowano między innymi spot oraz broszurę. Projekt komitetu "Stop Aborcji" został złożony w Sejmie 5 lipca 2016, 19 sierpnia 2016 roku został skierowany do pierwszego czytania. 

- Projekt inicjatywy obywatelskiej "Stop Aborcji" zakłada zrównanie prawnej ochrony dziecka poczętego z dzieckiem już narodzonym – podkreślał podczas konferencji prasowej w Warszawie Jerzy Kwaśniewski z Instytutu na rzecz Kultury Prawnej. Jak przekonywał, projekt przewiduje jednocześnie rozwiązania, uwzględniające złożoną sytuację kobiety i matki. 

- Projekt przyznaje dziecku poczętemu pełną, również prawnokarną, ochronę, ale wprowadza narzędzie bezwarunkowej możliwości odstąpienia od wymierzenia kary wobec matki – wskazał. 

Paweł Kwaśniak z Centrum Wspierania Inicjatyw Dla Życia i Rodziny ocenił podczas konferencji, że w Polsce jest stała tendencja poparcia dla ochrony życia dzieci nienarodzonych. Jej przejawem jest, jak mówił, ponad 450 tysięcy podpisów, które udało się zebrać pod projektem zaostrzającym obecne przepisy. 

 Jerzy Kwaśniewski mówił, że komitet liczy, że projekt zostanie skierowany do dalszych prac w komisji i będą one przebiegać sprawnie. 

W broszurze przygotowanej przez Ordo Iuris na temat założeń projektu, przeczytać można, że „zmiana prawa jest pilnie potrzebna, a jej zaniechanie doprowadzi do stopniowej degeneracji prawa i rozszerzenia aborcyjnej kultury; (…) chociaż przepisy formalnie się nie zmieniają, każdego roku na podstawie tych samych przesłanek zabija się coraz więcej dzieci”. 

W myśl obowiązującej ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (z 1993 roku) aborcji można dokonywać, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. 

W obywatelskim projekcie "Stop Aborcji" są zapisy uchylające te możliwości, a także nakładające na administrację rządową i samorządową obowiązek pomocy materialnej i opieki dla rodzin wychowujących dzieci upośledzone oraz matek i ich dzieci poczętych w wyniku czynu zabronionego. 

Projekt przewiduje refundację świadczeń z zakresu hospicyjnej opieki perinatalnej, rozwinięcie domowej pediatrycznej opieki długoterminowej, wsparcie psychologiczne dla rodziców dzieci dotkniętych niepełnosprawnością lub śmiertelną choroba oraz świadczenia opiekuńcze bez konieczności rezygnacji z pracy przez rodziców niepełnosprawnych dzieci. Projekt przewiduje ponadto zmianę przyspieszenie procedury adopcyjnej dziecka poczętego w wyniku zgwałcenia lub niepełnosprawnego. 

Projekt zakłada, że za spowodowanie śmierci dziecka poczętego grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5; jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli śmierć dziecka spowodowała jego matka, sąd może zastosować wobec niej nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Matka - w myśl projektu - ma nie podlegać karze, jeśli działała nieumyślnie. 

Osoby trzecie, w tym lekarz, które wskutek swego zaniedbania doprowadziły do śmierci lub uszkodzenia ciała dziecka poczętego, mają podlegać karze za ten czyn. W projekcie jest też zapis stanowiący, że nie popełnia przestępstwa lekarz, jeżeli śmierć dziecka jest następstwem działań leczniczych, koniecznych dla uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia matki. 

W Sejmie jest już także, przygotowany przez komitet „Ratujmy kobiety” obywatelski projekt liberalizujący prawo dotyczące aborcji, pod którym zebrano ponad 215 tysięcy podpisów. 

Projekt przewiduje prawo kobiety do przerwania ciąży do końca 12 tygodnia; później aborcja byłaby dopuszczalna w tych samych przypadkach, w jakich obecnie jest dozwolona, czyli gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, występuje prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża jest następstwem czynu zabronionego. 

Projektowana ustawa wprowadza ponadto do programów nauczania szkolnego przedmiot "wiedza o seksualności człowieka" - dostosowany do wieku oraz potrzeb uczniów, od 1 klasy szkoły podstawowej, w wymiarze nie mniej niż jedną godzinę lekcyjną tygodniowo.

Projekt nakłada na organy administracji rządowej i samorządu obowiązek zapewnienia każdemu, bez względu na zdolność do czynności prawnych, dostępu do metod i środków zapobiegania ciąży. Środki zapobiegania ciąży byłyby objęte refundacją, a dla osób najbiedniejszych byłyby bezpłatne. (pap)