Takie ubezpieczenie miało być obowiązkowe już od 1 lipca tego roku, jednak zgodnie z przyjętą w czwartek nowelizacją ustawy o działalności leczniczej zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2014 r. Szpitale, które nie wykupią dodatkowej polisy ubezpieczenia od zdarzeń medycznych, zostaną wykreślone z rejestru podmiotów medycznych.

"Polisę z tytułu zdarzeń medycznych wykupiło jak dotąd 25 szpitali, to nie jest dużo w stosunku do widniejących w rejestrze podmiotów (wg stanu na 30 czerwca 2011 r. zarejestrowanych było ok. 300 szpitali - PAP)" - powiedziała kierowniczka Oddziału Rejestracji Podmiotów Leczniczych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Rasała-Tomczyk. Są wśród nich szpitale marszałkowskie, powiatowe, a także placówki będące spółkami prawa handlowego, m.in. z Katowic, Gliwic, Bielska-Białej, Chorzowa, Rudy Śląskiej.

Jak poinformowała Rasała-Tomczyk, roczna składka z tytułu zdarzeń medycznych waha się od kilkudziesięciu tysięcy do kilkuset tysięcy złotych. Polisy z tytułu zdarzeń medycznych zawierane są od tego roku. Wysokość składki ubezpieczyciel szacuje każdorazowo dla danego podmiotu (ten rodzaj ubezpieczenia obecnie proponuje szpitalom tylko jedna firma ubezpieczeniowa). Do tej pory obowiązywało tylko ubezpieczenie OC.

Polisę wykupił m.in. Szpital Kolejowy w Katowicach. "Publiczne jednostki bardziej niż prywatne są zmuszone wykupić polisę, bo to do nas trafiają dyżurowe, bardziej skomplikowane pod względem medycznym przypadki. Z tego powodu musimy się obawiać nie tyle roszczeń pacjentów związanych z ewentualnymi błędami medycznymi, co wynikającymi z niezadowolenia z leczenia. Jeśli szpital posiada kilka oddziałów, to nie ma wyjścia" - powiedział dyrektor katowickiego szpitala Grzegorz Nowak.

Zdaniem Nowaka wykupienie polisy powoduje rocznie dwukrotny wzrost kosztów ubezpieczenia. "Składka z tytułu zdarzeń medycznych jest tak samo wysoka jak w przypadku OC. W naszym wypadku obie są porównywalne, to ponad 200 tys. zł rocznie, co przy braku dodatkowych dochodów stanowi poważne obciążenie dla budżetu szpitala" - powiedział PAP Nowak.

Dodatkowe polisy są konsekwencją przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z nimi pacjenci mogą występować do wojewódzkich komisji orzekających o ustalenie odszkodowania za niewłaściwe leczenie. Suma ubezpieczenia wynosiłaby nie mniej niż 300 tys. zł (z uwagi na to, że jest to maksymalna wysokość świadczenia w przypadku śmierci pacjenta) i byłaby uzależniona od liczby łóżek w szpitalu i sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka, która wynosi nie mniej niż 1 tys. zł. (PAP)

ktp/ abr/ gma/