Podczas pierwszego czytania projektu nowelizacji ustawy o publicznej służbie krwi minister zdrowia Konstanty Radziwiłł apelował do posłów o jak najszybsze jego procedowanie. Marszałek Sejmu wyznaczył komisji zdrowia termin przedstawienia sprawozdania do 11 kwietnia 2016; we wtorek 12 kwietnia 2016 sprawozdaniem zajął się Sejm.

Posłanka Joanna Kopcińska (PiS), przedstawiając sprawozdanie, poinformowała, że komisja wprowadziła kilka zmian do projektu, na przykład doprecyzowano zadania jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi - rozszerzono grupy produktów wydawanych przez centra krwiodawstwa, a także umożliwiono im zaopatrywanie w produkty krwiopochodne nie tylko podmiotów leczniczych, ale także pacjentów chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w zakresie tzw. leczenia domowego.

- Przepisy znowelizowanej ustawy zapewnią bezpieczeństwo zarówno biorcom, jak i dawcom krwi, a także personelowi medycznemu; zagwarantują także zachowanie odpowiednich standardów w procesie krwiodawstwa i krwiolecznictwa - mówił poseł Krzysztof Ostrowski, przedstawiając stanowisko klubu PiS. Zaznaczył, że w przypadku zasądzenia wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości za niewdrożenie tych przepisów Polsce grożą wysokie kary.

Posłanka Elżbieta Gelert zapewniła, że klub PO popiera projekt ustawy wraz z poprawkami komisji.

Posłanka Małgorzata Zwiercan (Kukiz '15) powiedziała, że zmiany w przepisach wymagane dyrektywami UE należy wprowadzić, ponieważ gwarantują one bezpieczeństwo dawcom i biorcom krwi. Zaznaczyła jednocześnie, że "procedowana ustawa odbiega od wyobrażeń klubu Kukiz '15 w zakresie zmiany całego systemu". Wskazała, że nie wprowadzono zakazu prowadzenia działalności komercyjnej przez regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Poparcie dla projektu zadeklarował klub Nowoczesna. Poseł Mirosław Suchoń wskazał, że projekt pozytywnie zmienia system krwi w Polsce i "jest wyrazem szerokiego konsensusu".

Pozytywnie rozwiązania zaproponowane w projekcie oraz w poprawkach komisji ocenił także klub PSL. Poseł Kazimierz Kotowski zaznaczył jednocześnie, że należy zabezpieczyć środki finansowe na wprowadzenie zaproponowanych zmian.

Podczas dyskusji nad projektem Małgorzata Pępek (PO) pytała o przygotowania nad wprowadzeniem systemu e-Krew.

Wiceminister zdrowia Katarzyna Głowala poinformowała, że 30 marca 2016 do KE został złożony wniosek o dofinansowanie tego projektu, natomiast resorty zdrowia i cyfryzacji już pracują nad wdrożeniem systemu.

Kluby PiS i Kukiz '15 zgłosiły poprawki do projektu nowelizacji; projekt ponownie został skierowany do prac w komisji zdrowia.

Zgodnie z projektem wprowadzone mają być nowe regulacje dotyczące rejestru dawców krwi. Jednostki organizacyjne publicznej służby krwi będą prowadziły system teleinformatyczny e-Krew, zawierający informacje o dawcach krwi, w tym o dawcach rzadkich grup oraz o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach.

System e-Krew ma służyć przede wszystkim zapewnieniu bezpiecznej krwi lub jej składników na potrzeby lecznictwa, poszukiwaniu krwi i dawców krwi w przypadku pacjentów z rzadkimi grupami krwi oraz monitorowaniu jakości i drogi w krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Ponadto ma być pomocny w ocenie optymalnego zużycia krwi.

System ten będzie służył także sprawozdawczości. Państwa członkowskie zobowiązane są bowiem do składania rocznego sprawozdania o poważnych niepożądanych zdarzeniach i reakcjach związanych z pobieraniem, badaniem, preparatyką, przechowywaniem, a także przetaczaniem krwi i jej składników.

Zgodnie z projektem dawcą krwi będą mogły zostać osoby pełnoletnie. Krew będą też mogły oddać osoby powyżej 17. roku życia, ale jedynie wówczas, jeśli przemawiają za tym względy fizjologiczne lub lecznicze (np. występowanie antygenów rzadkich grup krwi).

Ponadto w projekcie wskazano zakres danych, jakie powinna zawierać legitymacja honorowego dawcy krwi, a także zaproponowano zapisy ułatwiające oddawanie krwi przez osoby niepełnosprawne z trudnościami w porozumiewaniu się.

Projektowana nowelizacja reguluje także zasady przywozu krwi i jej składników spoza krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W grudniu 2015 roku KE pozwała Polskę za niewdrożenie niektórych unijnych przepisów dotyczących norm jakości i bezpieczeństwa krwi ludzkiej.

Według KE Polska nie wypełnia niektórych zobowiązań wynikających z trzech unijnych dyrektyw (2002/98/WE, 2004/33/WE i 2005/61/WE), które wprowadzają szereg przepisów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa krwi, w tym zasady dotyczące minimalnego wieku krwiodawcy, warunki przywozu krwi z państw trzecich oraz obowiązków sprawozdawczych placówek służb krwi. Termin ich wdrożenia do prawa krajowego upłynął w 2005 w 2006 roku.(pap)