Projekt rozporządzenia w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację w środę został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Konsultacje społeczne potrwają do 22 lipca.

Zgodnie z ustawą refundacyjną całkowity budżet na refundację wynosi nie więcej niż 17 proc. sumy środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wysokość całkowitego budżetu na refundację w latach 2013 i 2014 była równa kwocie poniesionych przez NFZ wydatków związanych z finansowaniem świadczeń gwarantowanych w roku 2011, a począwszy od roku 2015 nie może być od tej kwoty niższa. Według prognoz NFZ, środki na refundację w 2016 r. będą wyższe o ponad 603 mln zł.

W projekcie rozporządzenia dokonano podziału tej kwoty. Na nowe leki, nieobjęte dotąd refundacją i które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, przeznaczone ma zostać dodatkowe 238 mln zł. Kwota na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę ma być wyższa o 338 mln zł. Pozostałe 27 mln zł ma zostać przeznaczone na refundację produktów, w przypadku których zmieniona została charakterystyka lub praktyka kliniczna.

Jak napisano w uzasadnieniu projektu, odpowiednie nakłady na refundację stanowią rękojmię prawidłowej realizacji ustawy refundacyjnej (weszła w życie z początkiem 2012 r.) oraz wypełnienie jej podstawowych założeń, którymi są m.in. zagwarantowania pacjentom należytej opieki zdrowotnej w dziedzinie farmakoterapii, ułatwienie dostępu do terapii wysokokosztowych oraz ograniczenie bariery ekonomicznej w dostępie do terapii.

Przypomniano, że średnio każdego roku (w latach 2012-2015) refundacją obejmowanych jest 12 nowych cząsteczek w ramach refundacji aptecznej, 12 w ramach nowych programów lekowych i 3 w ramach katalogu chemioterapii.

"Należy zwrócić uwagę, że decyzję o objęciu refundacją przedmiotowych cząsteczek będzie będą miały znaczący wpływ na wydatki NFZ w kolejnych latach. Refundacja apteczna oraz programy lekowe spowodują największy wzrost wydatków NFZ" - czytamy.

Wskazano też, że Minister Zdrowia dokonał innego niż prognozowany przez NFZ podziału kwoty stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację - Fundusz proponował, by zdecydowaną jej większość przeznaczyć na wzrost planu finansowego w ramach refundacji aptecznej. "Zdaniem Ministra Zdrowia skutkowałoby to znacznym ograniczeniem środków na refundację nowych leków, tj. leków zawierających substancje czynne dotychczas nieobecne w obwieszczeniu refundacyjnym" - zaznaczono.

W dalszej części przypomniano, że Minister Zdrowia w kilkudziesięciu przypadkach rozszerzył zakres wskazań refundacyjnych dla substancji czynnych. Poinformowano też, że na rozpatrzenie oczekuje 220 wniosków o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny leków zawierających dotychczas nierefundowane substancje czynne. Szacuje się, że koszt objęcia tych leków refundacją przekroczyłby 1,5 mld zł.

Plan finansowy NFZ, pozytywnie zaopiniowany w piątek przez sejmową komisje zdrowia, zakłada, że łączne wydatki Funduszu na refundację - już po doliczeniu kwoty 603 mln zł, o której mowa w projekcie rozporządzenia - wyniosą w 2016 r. ponad 11 mld zł. (PAP)