MSP dopuściło do dalszego etapu procesu prywatyzacji Cefarmu i przeprowadzenia badania spółki: Altus 16 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Arboleda Development z siedzibą w Warszawie, Inwestor I z siedzibą w Warszawie, Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Warszawie w imieniu i na rzecz Penton IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska SEPO z siedzibą w Knurowie oraz Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek z Wrocławia.

W październiku ubiegłego roku MSP podpisało ze spółką PCZ umowę sprzedaży CF Cefarm w Warszawie za 80,05 mln zł, a w grudniu na transakcję wyraził zgodę UOKiK, jednak w maju tego roku PCZ poinformował, że odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada sprzedawca.

PCZ podawał wtedy, że decyzja o odstąpieniu od umowy została podyktowana znaczącymi rozbieżnościami pomiędzy wskaźnikami charakteryzującymi spółkę Centrala Farmaceutyczna Cefarm w okresie od dnia złożenia oferty wiążącej przez PCZ do planowanego dnia zamknięcia transakcji.

Historia Centrali Farmaceutycznej Cefarm sięga 1945 r. Powstała wówczas „Centralna Składnica Sanitarna Ministerstwa Zdrowia”. Kolejnymi zarządzeniami i uchwałami różnych Ministrów oraz innych organów administracji państwowej zmieniana była nazwa przedsiębiorstwa lub przedmiot i zakres jego działalności. W kwietniu 2003 r. w wyniku komercjalizacji ówczesna Centrala Farmaceutyczna Cefarm przekształciła się w spółkę akcyjną – Centralę Farmaceutyczną Cefarm SA, której akcjonariuszem został Skarb Państwa.

Od momentu założenia firma, jako przedsiębiorstwo państwowe realizowała centralnie planowane zakupy i sprzedaż w kraju i za granicą środków farmaceutycznych. Ponadto prowadziła placówki terenowe, dostarczała zaopatrzenie w skali ogólnokrajowej do hurtowni farmaceutycznych i większych odbiorców, a także prowadziła obrót rynkowy na terenie całego kraju na centralnym szczeblu zbytu środkami farmaceutycznymi i artykułami sanitarnymi produkcji krajowej i z importu. (PAP)