Od 8 stycznia 2021 roku skierowania do specjalistów oraz na leczenie szpitalne powinny być wystawiane w formie elektronicznej.  Dzięki temu znika obowiązek dostarczenia do placówki oryginału skierowania w terminie 14 dni , znika problem nieczytelności dokumentu w formie papierowej, czy jego zagubienia bądź zniszczenia. Takie skierowanie, jak dawniej papierowe, co do zasady jest ważne do czasu realizacji świadczenia. Zatem póki nie zostanie odbyta wizyta, leczenie, e-skierowanie jest ważne. Jak jednak czytamy na stronie www.pacjent.gov.pl  jeśli przez 730 dni nie podejmie leczenia (ok. 2 lata), trzeba je zaktualizować. To jednak nie wymaga wprost z przepisów, a jest jedynie zalecane. Z kolei szczeciński oddział NFZ, jeśli jednak skierowanie do szpitala zostanie przedłożone do realizacji po zbyt długim czasie od daty jego wystawienia, lekarz może podjąć decyzję o konieczności zaktualizowania informacji o stanie zdrowia pacjenta celem zweryfikowania pierwotnej przyczyny kierowania.

Czytaj w LEX: Nowe zasady wystawiania skierowań na rehabilitację leczniczą oraz kwalifikowania/dobierania zabiegów >>

Na co można dostać e-skierowanie

E-skierowania są wypisywane na takie świadczenia medyczne jak:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, za wyjątkiem porady w zakresie logopedii
 • leczenie szpitalne
 • badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej, w tym przypadku także te, które są finansowane ze środków innych niż ubezpieczenie w NFZ
 • rezonans magnetyczny
 • badanie endoskopowe przewodu pokarmowego
 • badanie echokardiograficzne płodu
 • rehabilitację leczniczą

Na pozostałe świadczenia medyczne nadal są wystawiane skierowania w postaci papierowej, np.

 • leczenie w uzdrowisku lub sanatorium
 • programy lekowe
 • do szpitala psychiatrycznego
 • logopedy.

Z tym, że skierowanie na leczenie uzdrowiskowe trzeba złożyć w oddziale wojewódzkim NFZ w ciągu 30 dni od daty wystawienia. Z kolei w przypadku e-skierowania na szczepienie COVID-19  jest ono ważne 60 dni od daty jego wystawienia. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji, w terminie 30 dni od daty wystawienia. Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni.

Czytaj więcej: E-skierowania do szpitala i specjalisty - odpowiedzi na najczęstsze pytania >>

Jak zrealizować e-skierowanie, na co uważać

Na podstawie e-skierowania można zapisać się tylko do jednej placówki medycznej. Jeśli już po zarejestrowaniu e-skierowania, pacjent znajdzie bardziej dogodny termin wizyty w innej placówce, musi wycofać e-skierowanie w pierwotnie wybranym miejscu.  Można to również zrobić telefonicznie. Dopiero, gdy e-skierowanie wróci do statusu „wystawione” można zarejestrować je w innym podmiocie.

Czytaj w LEX: Czy e-skierowanie ma termin ważności? >>

Ponadto warto pamiętać, że w przypadku opieki psychiatrycznej i terapia uzależnień:

 • Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni.
 • Do szpitala psychiatrycznego wystawiane jest skierowanie papierowe. 

Szczególne zasady dotyczą też rehabilitacji leczniczej

 • Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji, w terminie 30 dni od daty wystawienia.
 • Skierowanie na rehabilitację stacjonarną jest ważne dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych.
 • Na rehabilitację leczniczą wystawiane jest skierowanie papierowe. 

Gdzie bez skierowania

Jest grupa lekarzy specjalistów, do których nie potrzebujesz skierowania. Są to:

 • psychiatra
 • ginekolog i położnik
 • onkolog
 • wenerolog
 • dentysta.

Są też sytuacje, gdy skierowanie nie jest wymagane. Z  leczenia w poradni specjalistycznej bez skierowania mogą skorzystać: śli:

 • chorzy na gruźlicę
 • osoby zakażone wirusem HIV
 • inwalidzi wojenni lub wojskowi, kombatantem lub osobą represjonowaną, żołnierzem zastępczej służby wojskowej, działaczem opozycji antykomunistycznej albo osobą represjonowaną z powodów politycznych lub osobą deportowaną do pracy przymusowej
 • cywilne niewidome ofiarą działań wojennych
 • uprawnieni  żołnierze lub pracownicy wojska – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • weterani – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego
 • osoby współuzależnioną: mieszkasz lub gospodarujesz wspólnie z osobą uzależnioną lub Twój stan psychiczny powstał na skutek związku emocjonalnego z osobą uzależnioną – w zakresie leczenia współuzależnienia
 • dzieci i młodzież, które chcą skorzystać ze świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych
 • byli działaczem opozycji antykomunistycznej oraz osobą represjonowaną z powodów politycznych
 • osoby, które była deportowane do pracy przymusowej oraz osadzona w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
 • osoby nie mające 18 lat i mające zaświadczenie od lekarza (lekarza ubezpieczenia zdrowotnego ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej) o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności i wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.