W systemie państwowego ratownictwa działa około 15 tys. ratowników medycznych. Część regulacji dotyczących tej grupy zawodowej znajduje się w ustawie o państwowym ratownictwie medycznym z 2006 roku., jednak istnieje potrzeba uregulowania pracy ratowników oraz powołania ich samorządu zawodowego w odrębnej ustawie o ratownikach medycznych.

 

W projekcie doprecyzowano zapisy dotyczące wykonywania zawodu ratownika medycznego, uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, kształcenia zawodowego i podyplomowego, odpowiedzialności zawodowej, prowadzenia rejestru ratowników medycznych oraz organizacji i działania samorządu zawodowego tej grupy.

W projekcie określone byłoby też, do jakich informacji medycznych i w jakim zakresie ratownicy medyczni mieliby dostęp.

Wiceminister zdrowia Cezary Rzemek poinformował, że resort nie wypracował jeszcze stanowiska ws. tego projektu, ale ocenił, że "idzie on w dobrym kierunku".

Dodał, że resort pracuje też nad przepisami dotyczącymi ratowników medycznych, a w przyszłym tygodniu na kierownictwie resortu ma zostać przedstawiony projekt nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, który idzie w podobnym kierunku co projekt poselski.

Projekt poselski przewiduje między innymi, że prawo wykonywania zawodu przysługiwałoby osobom, które przed wejściem w życie ustawy ukończyły studia wyższe na kierunku ratownictwo medyczne lub medycyna ratunkowa oraz szkołę policealną i uzyskały tytuł zawodowy ratownik medyczny.


Miałby powstać Centralny Rejestr ratowników medycznych prowadzony przez Krajową Radę Ratowników Medycznych. Ponadto projekt przewiduje, że minister określiłby standardy wykonywania medycznych czynności ratunkowych oraz zasady niepodejmowania odstąpienia od resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez ratownika medycznego. Minister miałby określić także formy, sposób i zakres doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, którzy mieliby prawo i obowiązek pogłębiania i aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych.(pap)