W ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników głosowania, które odbyło się 16 listopada, zostaną zwołane nie tylko posiedzenia rad gmin i miast, ale także rad powiatów oraz sejmików wojewódzkich. Na inauguracyjnym posiedzeniu nowo wybrani radni złożą ślubowanie i wybiorą przewodniczących.

"Najważniejszym elementem pierwszej sesji jest złożenie ślubowania. Bez niego radny właściwie nie może objąć mandatu" - powiedział sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki. Oznacza to, że radni muszą złożyć ślubowanie, by móc przystąpić do wykonywania mandatu.


Zgodnie z przepisami ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty ślubowania wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo "ślubuję". Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów "Tak mi dopomóż Bóg".
Pierwszą sesję zwołuje komisarz wyborczy - pełnomocnik Państwowej Komisji Wyborczej w województwach. Ma na to siedem dni od ogłoszenia zbiorczych wyników głosowania, a więc od ogłoszenia obwieszczenia PKW w Dzienniku Ustaw.

Porządek inauguracyjnego posiedzenia został przygotowany przez przewodniczącego poprzedniej kadencji. Pierwszą sesję prowadzi radny senior - najstarszy wiekiem radny nowo wybranej rady.

"Na pierwszej sesji powinien się odbyć wybór przewodniczącego rady i jej wiceprzewodniczących. Zazwyczaj do tego dochodzi, chyba że są problemy z uzyskaniem większości, ale - jak wynika z praktyki samorządowej - nie ma z tym problemów" - powiedział PAP dr Dawid Sześciło z Uniwersytetu Warszawskiego.

Rada wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Przewodniczący stoi na czele rady, jego zadaniem jest - jak to zapisano w ustawach - "wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad".

Według Czaplickiego nie ma reguł dotyczących usytuowania się komisji, kwestie te regulują ściślej statuty poszczególnych rad. Zgodnie z ustawami rady mogą powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do wykonywania określonych działań.

Rady powiatów i sejmiki wybierają dodatkowo zarządy, mają na to trzy miesiące od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Rada powiatu wybiera zarząd w liczbie od trzech do pięciu osób, w tym starostę i wicestarostę. Z kolei sejmik województwa wybiera zarząd województwa, w tym marszałka i nie więcej niż dwóch wicemarszałków.

Na pierwszej sesji rad miast i gmin ślubowania składają także wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast wyłonieni w pierwszej turze wyborów. Tam, gdzie żaden kandydat na włodarza nie otrzyma ponad połowy ważnie oddanych głosów, odbędzie się drugie głosowanie dwa tygodnie później - 30 listopada.

"Wyłonieni w drugiej turze wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast złożą ślubowanie na sesji zwołanej w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia przez PKW wyników zbiorczych. Od momentu złożenia ślubowania mogą objąć funkcje i wypełniać obowiązki organowe" - tłumaczył Czaplicki.

W wyborach samorządowych Polacy wybierają blisko 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz blisko 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. (PAP)