Teraz ustawa wróci do Sejmu.

Podstawowym celem nowych przepisów jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych i jednoznaczne rozstrzygnięcie, że przy wydawaniu decyzji administracyjnych na podstawie przepisów ustawy o transporcie kolejowym organy wydające te decyzje, nie stosują przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym. Oznacza to, że w niektórych przypadkach postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie będą dla takich organów wiążące.

W uzasadnieniu noweli wskazano, że często brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub są one nieaktualne, co znacznie wydłuża proces wydawania decyzji dotyczących lokalizacji linii kolejowej. W dużych miastach może to doprowadzić do paraliżu niektórych inwestycji kolejowych.

Nowela przewiduje, że niezbędna dokumentacja do uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych będzie składana do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w formie elektronicznej. Ma to ułatwić weryfikację takich dokumentów oraz przyspieszyć podejmowanie decyzji. (PAP)