Przedstawił on informację na temat dyrektywy unijnej dotyczącej zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług.

Przypomniał, że dyrektywa jest konsekwencją przyjęcia przez Unię Europejską, także Polskę, konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Chorąży podkreślił, że rząd przychyla się do propozycji Komisji Europejskiej, która ma na celu wystandaryzowanie i zharmonizowanie racjonalnych usprawnień w ramach poszczególnych krajów UE.

Jedyne zastrzeżenie rządu - jak powiedział - wzbudza dwuletni okres, jaki w dyrektywie dano na dostosowanie przepisów. "Strona polska będzie w toku dalszych dyskusji nad dyrektywą dążyć do tego, aby ewentualny okres transpozycji został wydłużony z proponowanych dwóch lat. Nie wynika to z jakichś negatywnych konsekwencji dla osób niepełnosprawnych, bo (…) kwestie dotyczące implementacji konwencji, racjonalnych usprawnień, kwestii związanych np. z dostępnością stron internetowych, czy kwestie związane z uniwersalnym projektowaniem są już obecne w prawie polskim" - mówił Chorąży.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz>>

Rząd pozytywnie ocenił natomiast możliwość odstąpienia od tzw. dodatkowych wymogów w przypadku, gdy proponowane usprawnienia okazałyby się usprawnieniami nieracjonalnymi.

Poseł-sprawozdawca Adam Abramowicz (PiS) zwrócił jednak uwagę, że wprowadzenie w życie zharmonizowanych standardów będzie niosło za sobą koszty dla firm. "Dla dużych firm jest to duży plus, ale dla małych firm, które operują tylko na rynku krajowym, poszerzenie tych standardów może być dużym kosztem i może spowodować duże problemy" - podkreślił.

Przypomniał, że w dyrektywie jest zawarta klauzula ochronna, chroniąca firmy przed nadmiernym obciążeniem. Wnioskował do rządu o maksymalne wykorzystanie tej ochrony w stosunku do polskich przedsiębiorstw.

Abramowicz wzywał posłów do poparcia dyrektywy. "Żyjemy w XXI wieku i społeczeństwa starają się udostępnić swoim obywatelom, także niepełnosprawnym, dostęp do wszelkich dóbr i usług. Jest to także związane z tym, że społeczeństwa europejskie się starzeją, a więc coraz więcej osób będzie niepełnosprawnych. I korzystne dla rynku, ponieważ te osoby także są konsumentami" - powiedział.

Komisja ds. UE podzieliła stanowisko rządu w tej sprawie.

W trakcie obrad uzupełniono także skład prezydium komisji. Na przewodniczącą wybrano pos. Izabelę Kloc (PiS). Zastąpiła ona posła Piotra Naimskiego, którego w grudniu powołano na sekretarza stanu w KPRM. Kolejnym wiceprzewodniczącym został Konrad Głębocki z PiS. (PAP)