Propozycja zmian w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych zawiera pakiet rozwiązań prorodzinnych, w tym ułatwiających kupno mieszkania osobom lub rodzinom z trójką dzieci. Do tej pory z tego wsparcia państwa najczęściej korzystali single i małżeństwa bezdzietne.

Jedna z ważniejszych propozycji zakłada, że rodziny i osoby samotne z co najmniej trójką dzieci, chcące skorzystać z programu, nie będą ograniczone limitem wieku 35 lat. Aktualnie ustawa utrzymuje ograniczenie wiekowe w programie MdM - maksymalnie 35 lat mógł mieć młodszy z małżonków lub osoba samotna.

W projekcie zapisano też szereg innych rozwiązań prorodzinnych, w tym m.in.: finansowe wsparcie państwa w przypadku rodzin lub osób z dwójką dzieci ma wzrosnąć z 15 proc. do 20 proc. tzw. wartości odtworzeniowej mieszkania. Rodzina lub osoba z trójką dzieci otrzyma 30 proc. tej wartości (obecnie jest to także 15 proc.).

Jak wynika z danych za 2014 r., czyli pierwszego roku funkcjonowania programu, najliczniejszą grupą jego beneficjentów były osoby samotne (52,03 proc. umów zawartych na dofinasowanie zakupu mieszkania). Małżeństwa bezdzietne stanowiły drugą co do wielkości grupę beneficjentów - 24,59 proc. Na ogólną sumę 13 968 zawartych umów kredytowych, tylko 37 z nich dotyczyło małżeństw z co najmniej trójką dzieci (0,26 proc. wszystkich zawartych umów).

Realizację programu Mieszkanie dla Młodych przewidziano na pięć lat - od 2014 do 2018 roku. Ustawa budżetowa przewiduje w każdym roku inny limit środków na wypłatę dofinansowań. Tegoroczny limit wynosi 715 mln zł, z czego wykorzystano już ok. 22 proc., licząc na podstawie złożonych na ten rok wniosków.

Rada Ministrów zajmie się ponadto projektem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, którego celem jest usprawnienie pozyskiwania danych z rynku oraz ogłaszanie przez GUS wskaźników zmian cen na rynku nieruchomości.

Zgodnie z projektem wskaźniki zmian cen nieruchomości będą ogłaszane przez prezesa GUS dla poszczególnych rodzajów nieruchomości, w podziale na województwa i nie później niż w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kwartału, którego te wskaźniki dotyczą. Polska musi regularnie przekazywać Eurostatowi - unijnemu urzędowi statystycznemu - kwartalne wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych. Zobowiązują nas do tego regulacje Komisji UE.

Ministrowie rozpatrzą również projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020. Program stanowi uzupełnienie działań realizowanych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Program obejmie swoim zasięgiem wszystkie województwa; udział jednostek samorządu w Programie ma charakter dobrowolny. Jednostki samorządu są zobowiązane do wykazania utrzymania trwałości realizacji zadania przez okres co najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania w ramach Programu.

Rząd zajmie się ponadto zaleceniami dotyczącymi praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015 roku.(PAP)