Posłowie uchwalili w czwartek rządową ustawę o ratyfikacji decyzji Rady z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 433 posłów, a 5 wstrzymało się od głosu. Żaden z posłów nie zagłosował przeciw.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Sejmu zasoby własne budżetu UE służą finansowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Należą do nich m.in. dochody z opłat celnych czy składki państw członkowskich zależne od dochodu narodowego brutto (DNB), które stanowią obecnie największe źródło środków finansowych UE. Niemcy, Holandia, Austria, Szwecja i Zjednoczone Królestwo korzystają jednak z określonych zniżek (tzw. korekt) przy obliczaniu składek, które zmniejszają - ich zdaniem nadmierny - wkład tych państw do budżetu UE. Chodzi o tzw. rabat brytyjski oraz korekty przyznane Niemcom, Austrii, Szwecji i Holandii.

ID produktu: 40429639 Rok wydania: 2014
Autor: Marek Safjan,Antonio Tizzano,Roberto Adam
Zarys prawa Unii Europejskiej>>>

"Decyzja ustanawia zasady przydziału zasobów własnych Unii Europejskiej w celu zapewnienia (...) finansowania budżetu ogólnego Unii Europejskiej przez państwa członkowskie na lata 2014-2020. Decyzja podlega tymczasowemu stosowaniu od dnia 1 stycznia 2014 r., ale wejdzie w życie po jej ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej" - wyjaśniał wiceminister spraw zagranicznych Artur Nowak-Far podczas pierwszego czytania projektu ustawy.

Zaznaczył, że w lutym 2013 r. ustalono wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2014-2020. Określają one roczne pułapy budżetowe, ustalają wysokość alokacji wydatków na poszczególne polityki UE.

"Zdecydowano także o zmianach w systemie finansowania budżetu. W ramach realizacji tych ustaleń Komisja odpowiednio zmodyfikowała swój pierwotny wniosek, dotyczący decyzji w sprawie systemu zasobów własnych UE. Po negocjacjach w ramach prac grupy roboczej w sprawie zasobów własnych Unii Europejskiej i wieloletnich ram finansowych, ostatecznie przyjęto nową decyzję w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, która reguluje pobór dochodów budżetu ogólnego w okresie 2014-2020" - podał Nowak-Far.

Poinformował, że nowa decyzja wprowadza niewiele nowych rozwiązań w stosunku do poprzedniej decyzji, która dotyczyła ram finansowych 2007-2013. Przede wszystkim dostosowuje metodę obliczania zasobu związanego z dochodem narodowym brutto do systemu rachunków narodowych ESA 2010 oraz wprowadza nieznaczne zmiany w systemie płatności składek, które dotyczą mechanizmów korekcyjnych.

"Nowa decyzja ogranicza również wysokość kosztów poboru tego źródła, którym są cła, z 25 proc. do 20 proc., dzięki czemu państwa pobierające znaczące opłaty z ceł, będą wnosiły większy wkład do budżetu Unii Europejskiej, ale tym samym następuje obniżenie składki wpłacanej przez wszystkie państwa z tytułu dochodu narodowego brutto" - dodał.

Wskazał, że nowa decyzja będzie stanowiła podstawę przekazywania do budżetu Unii Europejskiej wpłat z tytułu naszej własnej składki członkowskiej, która jest szacowana na okres 2014-2020 na 33 mld 600 mln euro. Rocznie jest to około 4 mld 800 mln euro. "Prognoza ta została opracowana zgodnie z metodologią Komisji Europejskiej (...) oraz zgodnie z przewidywanym tempem rozwoju gospodarczego państw Unii Europejskiej, w tym oczywiście naszego DNB. Decyzja obowiązuje wszystkie państwa członkowskie i będzie stosowana bezpośrednio, bez potrzeby transponowania jej przepisów do krajowych porządków prawnych, ale wchodzi w życie dopiero po zatwierdzeniu jej przez wszystkie państwa członkowskie" - tłumaczył wiceminister.

W przypadku Polski konieczna jest ratyfikacja decyzji po uzyskaniu zgody wyrażonej w ustawie.

Z danych MSZ wynika, że Polska wciąż jest największym beneficjentem w UE. W 2014 r. otrzymaliśmy ponad 17 mld euro, a wpłaciliśmy nieco ponad 4 mld euro. W ramach całej perspektywy finansowej powinniśmy uzyskać ponad 76 mld euro. (PAP)