W komunikacie zaznaczono, że ustawa, wprowadzając rozwiązania korzystne dla członków Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych oraz dla stabilności systemu finansowego, zawiera jednak również przepisy mogące budzić wątpliwości konstytucyjne. Wskazano, że prezydent z uwagą zapoznał się z napływającymi argumentami wskazującymi na ryzyko ich niekonstytucyjności.

"Prezydent podjął decyzję o podpisaniu ustawy ze względu na pozytywne skutki jakie niesie ona dla bezpieczeństwa pieniędzy wielu polskich rodzin oraz dla stabilności krajowego systemu finansowego. W Kancelarii nadal trwają pogłębione analizy zagadnień konstytucyjnych, gdyż Prezydent RP zamierza skierować część zapisów nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej" - podkreślono.

Według Kancelarii Prezydenta ustawa zapewni klientom SKOK-ów taką samą ochronę oszczędności, jaką mają osoby lokujące swoje pieniądze w bankach. Zgodnie z nowelizacją depozyty zgromadzone w SKOK-ach zostaną objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Nowe przepisy wyposażą Komisję Nadzoru Finansowego w nowe instrumenty nadzorcze, doprecyzowane zostaną regulacje dotyczące przekazywania do KNF informacji sprawozdawczych przez SKOK-i oraz przez Kasę Krajową SKOK. KNF zyska także możliwość wydawania rekomendacji dotyczących dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania Kasą Krajową.

"Dzięki wejściu w życie nowelizacji pieniądze gromadzone w Kasach będą równie dobrze chronione, jak te zdeponowane w bankach. Powyższe rozwiązania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa oszczędności Polaków oraz stabilności SKOK-ów, a tym samym całego sektora finansowego i polskiej gospodarki" - zapewniła Kancelaria Prezydenta.