Nowela wprowadza możliwość tworzenia na terenie innego powiatu, na zasadzie porozumienia starostów, niepublicznych rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Dotychczas ustawa umożliwiała tworzenie na takich zasadach rodzin zastępczych zawodowych oraz publicznych rodzinnych domów dziecka. Z możliwości tej wyłączone były niepubliczne rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. Budziło to wątpliwości zarówno ze strony samorządów, jak i organizacji pozarządowych.

Warunkiem skorzystania z możliwości tworzenia placówek na terenie innego powiatu będzie zawarcie porozumienia pomiędzy starostą powiatu organizującego rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą, lub zlecającym realizację tego zadania innym podmiotom, a starostą powiatu, na którego terenie organizowana jest taka placówka.

Ustawa doprecyzowuje także zakres porozumienia pomiędzy starostami w sprawie zorganizowania opieki nad dziećmi pozbawionymi rodziców oraz wskazuje podmioty właściwe do przyznawania świadczeń i dodatków przysługujących zawodowej rodzinie zastępczej oraz finansowania jej.

Nowelizacja - jak oceniają jej autorzy - przyczyni się do bardziej elastycznego sposobu organizowania opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców.

Ustawa wejdzie w życie po upływie siedmiu dni od ogłoszenia.