Nowe przepisy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych mają zwiększyć bezpieczeństwo wkładów zdeponowanych w kasach poprzez objęcie ich gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

System Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - w którym banki wpłacają składki do BFG - zapewnia zwrot całej ulokowanej w kasie sumy do równowartości 100 tys. euro, która ma być wypłacana, jeśli dany bank utraciłby płynność finansową.

Takim regulacjom podlegają wszystkie banki komercyjne w Polsce, natomiast obecnie nie są nimi objęte SKOK-i. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe mają ochronę depozytów, gwarancje są takie same jak te w systemie bankowym, ale nie zapewnia ich państwowa instytucja, jaką jest BFG, tylko firma ubezpieczeniowa, w której SKOK-i płacą składki.

Nowela - której autorami są posłowie PO - rozszerza też kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego wobec SKOK-ów oraz umożliwia bankom przejmowanie kas, które popadłyby w kłopoty finansowe.

Nowa ustawa o SKOK-ach odnosi się nie tylko do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ale też zmienia zapisy w szeregu innych ustaw, m.in. w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w ustawie o Narodowym Banku Polskim, o podatku dochodowym od osób prawnych, o rachunkowości, a także ustawy Prawo upadłościowe.

Senat zajmie się także nowelizacją ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która określa procedury wydawania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Ustawa rozszerza także m.in. katalog dochodów budżetu województwa o odsetki bankowe i odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności.

Nowe prawo ma zwiększyć przejrzystość dotychczasowych przepisów i zapobiec wątpliwościom, jakie pojawiają się w orzecznictwie sądów administracyjnych przez jednoznaczne określenie, kto jest stroną w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów. Nowela przewiduje, że będą nimi wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Senatorowie debatować będą także nad zmianami w ustawie dotyczącej zwrotu producentom rolnym akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Zmiany dostosowują polskie przepisy do unijnych.

Jak wskazano w uzasadnieniu, nowelizacja ma na celu wprowadzenie przepisu umożliwiającego zwrot podatku akcyzowego w przypadku zmian oznaczeń kodów CN (unijne kodowe oznaczenia) oleju napędowego, a także biopaliw. Zmiany takich kodów nastąpiły w 2012 r., kiedy w życie weszło rozporządzenie Komisji Europejskiej.

W znowelizowanej ustawie przewidziano również, że zwrot akcyzy nie przysługuje producentowi rolnemu będącemu spółką z.o.o., jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot akcyzy; a także bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia jej upadłości.

Na tym posiedzeniu odbędzie się także drugie czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy Prawo celne, które stanowi wykonanie obowiązku dostosowania prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt przewiduje, że wszczęcie postępowania karnego (karnoskarbowego, wykroczeniowoskarbowego) „w sprawie” będzie powodowało zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub celnego, jeżeli podatnik (dłużnik) zostanie poinformowany o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed upływem tego terminu.

Ponadto senatorowie zajmą się projektem uchwały w sprawie objęcia przez Senat honorowym patronatem Wielkiego słownika języka polskiego PAN.