Propozycja klubu PiS zakłada wprowadzenie obowiązku składania przez kluby i koła poselskie oświadczeń o udzieleniu lub odmowie udzielenia poparcia rządowi po głosowaniu nad wotum zaufania dla Rady Ministrów. Oświadczenie takie należałoby złożyć przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu następującego po posiedzeniu, na którym udzielono rządowi wotum zaufania.

Obecnie trwa już czwarte posiedzenie Sejmu, a wotum zaufania dla rządu Beaty Szydło zostało przegłosowane na pierwszym posiedzeniu. Dlatego w nowej wersji projektu, PiS doprecyzowało, że teraz na złożenie takiego oświadczenia kluby i koła miałyby 30 dni od dnia wejścia w życie zmian w regulaminie.

Zgodnie z propozycją PiS, klubom i kołom, które nie udzieliły rządowi poparcia w głosowaniu nad wotum zaufania, przysługiwać ma prawo zadawania na pierwszym posiedzeniu Sejmu każdego miesiąca pytań szefowi rządu oraz ministrom.

W nowej wersji zmian w regulaminie doprecyzowano, że na pierwszym posiedzeniu Sejmu każdego miesiąca marszałek wprowadza do porządku obrad pytania do premiera i ministrów, a na pozostałych posiedzeniach izby wprowadzane są do porządku informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących.

Zgodnie z projektem PiS, na dwa dni przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu, do godz. 21.00. kluby i koła opozycyjne miałyby informować marszałka "o ogólnej tematyce zadawanych pytań, wraz ze wskazaniem ich adresatów". W trakcie punktu obrad polegającego na pytaniach opozycji do szefa rządu i ministrów, obecny ma być premier lub wyznaczony przez niego wicepremier i ministrowie.

Pytania - zgodnie z propozycją PiS - mają być zadawane ustnie i wymagają bezpośredniej odpowiedzi. Pytanie i odpowiedź nie będą mogły trwać dłużej niż 5 minut. Czas przeznaczony na pytania do premiera i ministrów nie mógłby przekroczyć 180 minut.

Zgodnie z propozycją PiS, klubom - podobnie jak pod rządami aktualnego regulaminu - przysługiwać ma prawo złożenia wniosku o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji bieżącej. Wniosek przedkładany ma być do godziny 21.00 dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia posiedzenia Sejmu. Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, ustalać ma, która ze zgłoszonych propozycji informacji zostaje uwzględniona i rozpatrzona na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Czas przeznaczony na rozpatrzenie informacji bieżącej ma nie być dłuższy niż 90 minut.

Obecnie pytania w sprawach bieżących zadawane są ustnie na każdym posiedzeniu Sejmu i wymagają bezpośredniej odpowiedzi. Każdy poseł do godziny 21.00 dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia posiedzenia Sejmu, informuje na piśmie marszałka o ogólnej tematyce pytania i jego adresacie. Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, ustala kolejność zadawania pytań. Punkt ten obejmuje rozpatrzenie nie więcej niż 11 pytań.

W projekcie zmian w regulaminie PiS proponuje również, by pierwsze czytanie projektu ustawy odbywało się nie później niż w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia projektu w Sejmie, "chyba, że Sejm w związku ze zgłoszonym wnioskiem odrzuci projekt w całości".

Aktualnie - zgodnie z Regulaminem Sejmu - pierwsze czytanie może się odbyć nie wcześniej niż siódmego dnia od doręczenia posłom druku projektu, chyba że Sejm lub komisja postanowią inaczej.

Projekt PiS zakłada również, że nie będzie można odrzucać w pierwszym czytaniu obywatelskich projektów ustaw.

Prawo i Sprawiedliwość proponuje też, by wykreślić z Regulaminu Sejmu możliwości zgłaszania przez kluby wniosków o uzupełnienie porządku dziennego. Obecnie w przypadku braku jednolitej opinii Konwentu Seniorów w sprawie porządku dziennego posiedzenia, w spornych punktach porządku rozstrzyga Sejm.

W zastępstwie - klubom opozycyjnym przysługiwać miałoby wspólne prawo uzupełnienia porządku dziennego Sejmu o jeden punkt. Informacja o propozycji uzupełnienia porządku dziennego kluby miałyby przedstawiać marszałkowi Sejmu w formie pisemnej do godz. 18.00 dwa dni przed rozpoczęciem posiedzenia.

Ponadto - według projektu - marszałek Sejmu mógłby udzielić głosu przewodniczącym klubów parlamentarnych w poszczególnych punktach porządku dziennego obrad poza kolejnością, z ograniczeniem do jednego wystąpienia w każdym punkcie porządku dziennego.

Projekt autorstwa PiS oraz projekt zgłoszony przez klub Platformy Obywatelskiej mają być wspólnie rozpatrzone w pierwszym czytaniu na posiedzeniu sejmowej komisji regulaminowej i spraw poselskich. (PAP)

ajg/ mok/