Strona wniosła skargę na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej. Jej zdaniem postępowanie przed Sądem Najwyższym (Wydziałem Karnym) było prowadzone opieszale. Skarżący wniósł o stwierdzenie, że postępowanie w sprawie rozpoznania kasacji od prawomocnego wyroku sądu jest przewlekłe. Domagał się zlecenia Sądowi Najwyższemu, aby sprawę rozpoznał niezwłocznie. Autor skargi domagał się jednocześnie zasądzenia na jego rzecz kwoty 10.000 zł z powodu zwłoki w rozpoznawaniu sprawy. Skarżący wyjaśnił, że po upływie 6 miesięcy od wniesienia kasacji, sprawa nie została rozpoznana, co godzi w jego dobra osobiste. 

Zobacz procedurę w LEX: Badanie wymogów formalnych skargi na przewlekłość postępowania sądowoadministracyjnego >

 


Skarga na przewlekłość postępowania przed SN

Sąd Najwyższy oddalił wniesioną skargę. Została uznana za niezasadną. Podstawą żądania skarżącego były przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r. poz. 75 z późn. zm.) – wskazał Sąd Najwyższy. 

Czytaj: Przewlekłość wciąż kulą u nogi polskich procesów>>

Na podstawie przepisów tej ustawy strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia istotnych okoliczności faktycznych i prawnych albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego. 

Zobacz procedurę w LEX: Wniesienie skargi na przewlekłość postępowania sądowoadministracyjnego >

SN wskazał, że w ocenie zasadności skargi kluczowe są terminowość rozpoznawania sprawy oraz prawidłowość podejmowanych czynności.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Rozsądny termin rozpoznania sprawy >

Ocena terminowości czynności w sądzie 

Z akt sprawy wynika, że skarżący wniósł kasację, która do Sądu Najwyższego wpłynęła we wrześniu 2019 r. Pierwszą czynnością było zarejestrowanie sprawy, przydzielenie jej do rozpoznania określonemu w zarządzeniu sędziemu. W styczniu 2020 r. wyznaczono skład orzekający sprawy. Sprawa skarżącego została zakwalifikowana do rozpoznania dopiero po przeprowadzeniu rozprawy. Nie zdecydowano się bowiem na wydanie orzeczenia na posiedzeniu niejawnym.

Zobacz procedurę w LEX: Wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym >

Okres, który podlegał ocenie wyniósł 8 miesięcy. Nie można uznać, że w tym czasie doszło do przewlekłego rozpoznawania sprawy zainicjowanego kasacją.  - W orzecznictwie wskazuje się, że przepisy prawa nie precyzują wprost, jaki okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy może być uznany za nieuzasadnioną zwłokę - wskazał SN.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Skutek wniesienia skargi na przewlekłość postępowania po prawomocnym zakończeniu sprawy karnej >

Przyjmuje się - dodał -, że jeśli bezczynność sądu polega na niewyznaczeniu rozprawy, która trwa co najmniej dwanaście miesięcy, stan ten można kwalifikować jako przewlekłe rozpoznawanie sprawy. Takie stanowisko wyraził w szczególności w postanowieniu z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie III SPP 96/05 (LEX nr 163945), postanowieniu z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie III SPP 10/06 (LEX nr 244097) oraz w postanowieniu z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie I NSP 71/18 (LEX nr 2623730)

- Tym samym, wniesioną skargę należało uznać za niezasadną. Jako taka podlegała oddaleniu – podsumował SN. 

Postanowienie Sądu Najwyższego z 10 czerwca 2020 r., I NSP 67/20, LEX nr 3012321.