Zgodnie z Regulaminem pracy Rady Ministrów część uzasadnienia do projektowanych aktów prawnych stanowi m.in. wskazanie podmiotów, na które one oddziałują, a także przedstawienie analizy wpływu aktu normatywnego szczególnie na: budżet państwa i budżety samorządów, rynek pracy, funkcjonowanie przedsiębiorstw, sytuację i rozwój regionalny, a także wskazanie źródeł finansowania, zwłaszcza jeżeli projekt pociąga za sobą obciążenie budżetu państwa lub budżetów samorządów.

Kancelaria Bronisława Komorowskiego - jak poinformowano w piątek na stronach internetowych - zwróciła się do Cichockiego, by do tej Oceny Skutków Regulacji wprowadzić punkt dotyczący wpływu projektowanych aktów prawnych na sytuację rodzin wychowujących dzieci.

Przypomniano, że w maju 2013 roku Komorowski ogłosił program "Dobry Klimat dla Rodziny", zawierający 44 postulaty na rzecz zwiększenia dzietności, dobrego rodzicielstwa i dzieciństwa.

"W celu wzmocnienia samodzielności finansowej rodzin wychowujących dzieci program rekomenduje m.in. wprowadzenie zasady, że przy uchwaleniu ustaw czy zmienianiu już istniejących przepisów trzeba policzyć, w jaki sposób zmiany mogą wpłynąć na materialną sytuację rodzin wychowujących dzieci. Taka analiza powinna być obowiązkową częścią oceny skutków regulacji" - uważa Kancelaria Prezydenta.

Jak zwrócono uwagę, "wagę kompleksowej, stabilnej i konsekwentnej polityki sprzyjającej rodzicielstwu dostrzega nie tylko prezydent, ale również rząd, który podejmuje w ostatnim czasie szereg działań adresowanych do rodzin wychowujących dzieci". Dlatego też prezydencka kancelaria "liczy na dobrą współpracę przy wprowadzaniu zaproponowanej zmiany do – zmienianego właśnie – Regulaminu pracy Rady Ministrów".

"Art. 18 konstytucji gwarantuje rodzinie ochronę i opiekę państwa, natomiast art. 71 zobowiązuje państwo do uwzględniania, w swojej polityce społecznej i gospodarczej, dobra rodziny. Niewątpliwie wynika to z faktu, iż sytuacja rodziny, będącej podstawową komórką społeczną, przekłada się bezpośrednio na jakość funkcjonowania całego społeczeństwa" - argumentuje kancelaria Komorowskiego.

Jej zdaniem "wprowadzenie obowiązku uwzględniania, przy projektowaniu aktów prawnych, wpływu proponowanych rozwiązań na sytuację rodzin, byłoby nie tylko realizacją gwarancji konstytucyjnych, ale także naturalną konsekwencją uznania polityki rodzinnej za jeden z priorytetów państwa".