Sąd uznał skargę Rady Miasta Ustroń za zasadną. W swojej opinii kurator nakazał, aby w uchwale rady uchylić paragraf drugi, który opisywał, jak będą wyglądać przewidziane reformą zmiany w ustrońskiej oświacie. Równocześnie kurator wskazał, że Rada Miasta ma w to miejsce wstawić rozstrzygnięcie zgodne z art. 129 p. 1 u. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe.
„Takie rozstrzygnięcie jest w ocenie sądu wadliwe, ponieważ w gruncie rzeczy organ nadzoru, którym jest tu kurator, nie określił, jaka powinna być treść paragrafu drugiego. Uchwała Rady Miasta Ustroń bez paragrafu drugiego istnieć nie może, to jest kluczowy przepis w tejże uchwale, zatem eliminując go bez wskazania pozytywnej treści tej uchwały nie ma, a zatem nie ma sieci szkół w Ustroniu, dostosowanej do nowego prawa oświatowego. A zatem już z tego powodu przedmiotowa opinia musiała być uchylona” – powiedział przewodniczący składu sędziowskiego sędzia Stanisław Nitecki.
„Należy dostrzec, że uzasadnienie tej opinii również nie spełnia wszystkich wymogów przewidzianych przepisami prawa, ponieważ z opinii, jako aktu nadzoru powinno wynikać, jakimi motywami kierował się organ administracji podejmując takie rozstrzygnięcia. W tym przypadku te motywy nie zostały sformułowane. W każdym razie nie zostały one przedstawione w sposób taki, że skarżąca gmina byłaby w stanie zrozumieć motywy i intencje, którymi kierował się organ nadzoru” – dodał.
Jak powiedziała naczelnik wydziału promocji Urzędu Miasta w Ustroniu Katarzyna Czyż-Kaźmierczak, władze miasta zajmą stanowisko w tej sprawie po otrzymaniu wyroku i jego uzasadnienia.
We wtorek gliwicki sąd umorzył też sprawę skargi, skierowanej na opinię kuratora przez władze Będzina, ponieważ została ona wycofana. Rzeczniczka Urzędu Miasta Kinga Wesołowska-Bodzek poinformowała, że skarga ta stała się bezzasadna z chwilą, gdy w czerwcu Rada Miejska przyjęła uchwałę ws. sieci szkół zgodnie z propozycją prezydenta miasta, opartą na nowym prawie oświatowym.

Spór z kuratorium toczył się o jedno z gimnazjów w Będzinie, w którym – zdaniem kuratora – powinna powstać szkoła podstawowa, władze miasta chciały gimnazjum po prostu wygasić. „Byliśmy przeciwni powstaniu w tym miejscu kolejnej podstawówki, bo w bliskim sąsiedztwie działają trzy inne. Ostatecznie nie musimy tworzyć podstawówki, zgodnie z nowymi przepisami gimnazjum zostanie wygaszone” – powiedziała Wesołowska-Bodzek.
Do chwili nadania depeszy stanowiska w sprawie wtorkowych decyzji WSA nie zajęło Śląskie Kuratorium Oświaty.
Rady gmin i powiatów woj. śląskiego podjęły łącznie 195 uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Rady 8 jednostek: Będzina, Ustronia, Goleszowa, Szczekocin, Żarek, Milówki i Dębowca nie podjęły ostatecznych uchwał w tej sprawie. W tym przypadku organy wykonawcze opracowały i podały do publicznej wiadomości informacji ws. planu sieci szkół z uwzględnieniem zmian następujących z mocy prawa.

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęły łącznie cztery sprawy, w których samorządy chciały rozstrzygnąć różnice zdań z kuratorium. Oprócz rozpatrywanych we wtorek to skarga Żarek, która ma być rozpatrzona pod koniec sierpnia, oraz Dąbrowy Górniczej. W zeszłym tygodniu WSA również uchylił opinię śląskiego kuratora oświaty dotyczącą kształtu sieci szkół w tym mieście po wprowadzeniu reformy edukacji.
Władze miasta przyjęły tę decyzję z satysfakcją, ale decyzja sądu nie zmieniła kształtu ustalonej już w Dąbrowie sieci szkół. Spór dotyczył 4 obecnych gimnazjów i 4 szkół podstawowych. W mieście planowano, że gimnazja i podstawówki zostaną połączone i dzieci z młodszych klas podstawówek będą się uczyły w budynkach podstawówek, a starsze – gimnazjów. Zdaniem władz miasta było to rozwiązanie zgodne z przepisami nowego prawa oświatowego.
Kuratorium opowiadało się za otwarciem w mieście 4 nowych szkół podstawowych. Władze miasta obawiały się, że szkoły będą miały za mało uczniów. Ostatecznie kuratorium zgodziło się na powstanie 3 nowych szkół podstawowych i taka sieć szkół będzie działać w Dąbrowie Górniczej od września.
Od roku szkolnego 2017/2018 rozpocznie się reforma edukacji, w ramach której zmieniona zostanie m.in. struktura szkół. W miejsce obecnie istniejących typów szkół zostaną wprowadzone stopniowo: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe. Gimnazja mają zostać zlikwidowane.(PAP)

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów