Obecnie kwestie związane z organizacją i nadzorem nad wypoczynkiem reguluje rozporządzenie ministra edukacji. Projekt nowelizacji ustawy zawiera bardzo szczegółowe upoważnienie do wydania nowego rozporządzenia.
W projekcie określono m.in., kto może być organizatorem wypoczynku, jakie warunki powinien zapewnić wypoczywającym dzieciom, kto może być wychowawcą, jak powinien wyglądać nadzór kuratora nad wypoczynkiem odbywającym się na terenie mu podległym.
Zgodnie z projektem kierownikiem wypoczynku może być osoba, która ukończyła 18 lat, nie była karana, ma wykształcenie co najmniej średnie, ukończyła kurs na kierownika wypoczynku, ma co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej. Z kolei wychowawcą może być osoba, która ma 18 lat, nie była karana, ma wykształcenie co najmniej średnie i ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku.
Instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika będą zwolnieni z obowiązku odbycia kursu na wychowawcę wypoczynku, zaś instruktorzy pełniący funkcję kierownika lub wychowawcy wypoczynku w formach organizowanych przez organizacje harcerskie będą zwolnieni z obowiązku posiadania wykształcenia co najmniej średniego. Natomiast instruktorzy w stopniu co najmniej podharcmistrza zwolnieni będą z obowiązku ukończenia kursu na kierownika wypoczynku oraz posiadania co najmniej trzyletniego stażu pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej.
Zaproponowano rozszerzenie katalog podmiotów, które mogą prowadzić kursy na kierownika wypoczynku i wychowawcę bez konieczności uzyskania zgody kuratora oświaty. Obok dotychczasowych publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, będą to publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Natomiast osoby prawne, osoby fizyczne oraz instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową, będą mogły - tak jak obecnie - organizować kursy tylko za zgodą i pod nadzorem kuratora.
W projekcie określono również tryb zgłaszania wypoczynku przez organizatorów oraz elementy, jakie musi zawierać zgłoszenie wypoczynku do kuratora oświaty; zachowano co do zasady rozwiązania przyjęte w dotychczasowym rozporządzeniu w sprawie wypoczynku.
Nowela ma wprowadzić też sankcje karne - karę grzywny dla organizatora wypoczynku w przypadku organizowania wypoczynku mimo braku zgłoszenia wypoczynku w elektronicznej bazie wypoczynku. Dotyczyć to będzie zarówno organizatorów, którzy nie zgłosili się do kuratora oświaty, jak i tych, którzy nie otrzymali akceptacji zgłoszenia wypoczynku, a mimo to go zorganizowali. Ponadto przewiduje się karę grzywny za niepoinformowanie kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem: terminu wypoczynku, adresu lub lokalizacji wypoczynku oraz danych i kwalifikacji kadry wypoczynku.
Elektroniczna baza wypoczynku działa od 2010 r. Jest ogólnodostępna, zawiera podstawowe informacje o zgłoszonym do kuratora oświaty wypoczynku. Chodzi o takie informacje jak: potwierdzenie kuratora właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora o prawidłowo zorganizowanym wypoczynku, dane organizatora, liczbę uczestników oraz termin i lokalizację wypoczynku. Baza wypoczynku umożliwia rodzicom zamierzającym wysłać dzieci na obóz czy kolonie sprawdzenie wiarygodności ich organizatora oraz zgłoszenie uwag odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innym służbom, w sytuacji stwierdzenia przez nich nieprawidłowości w funkcjonowaniu wypoczynku.
W projekcie nowelizacji znalazły się też zapisy określające pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji wojewody. Będą je miały dzieci: objęte pieczą zastępczą, żyjące w trudnych warunkach materialnych, w tym w rodzinach wielodzietnych i samotnie wychowywane przez rodziców oraz z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.(PAP)

Wypoczynek dla dzieci pracowników szkoła może odpisać od podatku>>

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieżyOrganizacja wypoczynku dzieci i młodzieży>>